“สุชาติ”ชี้ช่องสถานประกอบกิจการกู้เงินฟื้นฟูหลังน้ำลด

2020-12-11 12:20:38

“สุชาติ”ชี้ช่องสถานประกอบกิจการกู้เงินฟื้นฟูหลังน้ำลด

Advertisement

“สุชาติ” แนะสถานประกอบกิจการในพื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบน้ำท่วม กู้เงินกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ ดอกเบี้ยต่ำ ปลอดเงินต้นในปีแรก ฟื้นฟูกิจการหลังน้ำลด

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ มีสถานประกอบกิจการและลูกจ้างได้รับผลกระทบหลายแห่ง ซึ่งได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในแต่ละจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือ ดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนายจ้าง สถานประกอบกิจการ และลูกจ้าง โดยในระยะแรกให้สำนักงานสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัด เข้าไปตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการที่ประสบปัญหาอุทกภัย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ตามความเหมาะสม และขอความร่วมมือจากนายจ้างให้ผ่อนผันเวลาทำงาน หรืออนุญาตให้ลูกจ้างที่ไม่สามารถมาทำงานได้ตามปกติสามารถหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลา ระยะที่สองดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากน้ำลด ซึ่งสถานประกอบกิจการที่เกิดปัญหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิตเกิดความเสียหาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างได้ จึงได้สั่งการให้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนำเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มาให้สถานประกอบกิจการกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปเป็นเงินทุนในการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการผลิตหรือดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างปลอดภัย

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า เงินกองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องจากการทำงาน รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อการส่งเสริมและการพัฒนางานด้านความปลอดภัยฯ ภายในกรอบวงเงิน 300 ล้านบาท โดยนายจ้าง สถานประกอบกิจการสามารถกู้ยืมไปฟื้นฟูกิจการหลังน้ำลดได้โดยไม่จำกัดวงเงินตามแต่ความต้องการ และเหตุผลที่เหมาะสมในการปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการทำงานของลูกจ้าง ในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2 ต่อปี ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี ปลอดเงินต้นในปีแรก ทั้งนี้ หากสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128-39 ต่อ 801-2 หรือที่ E-mail Safetyfind@labour.mail.go.th