"ราเมศ"ลั่น ปชป.ไม่มีแนวคิดยกเลิก ม.112

2020-12-11 10:33:20

"ราเมศ"ลั่น ปชป.ไม่มีแนวคิดยกเลิก ม.112

Advertisement

"ราเมศ"ยัน ปชป.ยึดมั่นระบอบ ปชต. อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่มีแนวคิดยกเลิก ม.112

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้มีการแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ว่า พรรคยึดมั่นในระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประเทศปกครองด้วยกฎหมาย การชุมนุมที่อ้างว่าเรียกร้องประชาธิปไตย แต่เจตนาที่แท้จริงคืออะไรนั้น ตนเชื่อว่าทุกคนรู้ดี การมุ่งหมายใช้วาจา จ้าบจ้วง ก้าวล่วงสถาบันด้วยถ้อยคำที่คนไทยรับไม่ได้กับการกระทำ จากกรณีล่าสุดที่มีการยกประเด็นเรื่องยกเลิก มาตรา 112 ทุกคนรู้เจตนาผู้ชุมนุมดีว่ามาตรา 112 เป็นอุปสรรคต่อจุดประสงค์หลักของการชุมนุม

นายราเมศ กล่าวต่อว่า หลักการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ว่า เหตุผลที่ต้องมีกฎหมายมาตรานี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับการให้ความคุ้มครองพระมหากษัตริย์ที่เป็นสถาบันและประมุขของประเทศไทย การกำหนดในเรื่องบทลงโทษผู้กระทำความผิด เป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตามหลักนิติธรรมที่เป็นศีลธรรมหรือจริยธรรมของกฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ไม่ได้ขัดหรือแย้งต่อหลักนิติธรรมและไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่ขัดใจผู้ที่คิดไม่ดีต่อสถาบันจึงอยากให้มีการยกเลิก มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 บัญญัติอยู่ในภาคความผิด ลักษณะที่ 1 ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  ซึ่งเป็นมาตรการของรัฐที่มีขึ้นเพื่อคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ จากการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย ซึ่งการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ เพราะพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้ และเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทย ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 จึงเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร เป็นบทบัญญัติที่ใช้เป็นการทั่วไป ไม่ได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และไม่ได้กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ แต่ประการใด เพราะบุคคลทุกคนยังมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นภายในขอบเขตที่ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ได้ 

"ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 จึงไม่ได้เป็นปัญหาดังที่ผู้ชุมนุมบิดเบือน ด้วยการเชิญชวนผู้กล้าที่เป็น ส.ส. เข้าชื่อเสนอแก้ มาตรา 112 ต่อสภาฯ แต่พรรคการเมืองไหนใครอยากทำก็ไม่มีใครห้ามได้ ส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีหลักการชัดคือยึดมั่นในระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่มีแนวคิดในเรื่องการยกเลิก มาตรา 112 สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด"นายราเมศ กล่าว