เปิดบัญชีทรัพย์สิน ส.ส.-ส.ว.“วิชัย” รวย 1,018 ล้าน

2020-12-08 23:20:19

เปิดบัญชีทรัพย์สิน ส.ส.-ส.ว.“วิชัย” รวย 1,018 ล้าน

Advertisement

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน ส.ส.-ส.ว.“วิชัย” รวย 1,018 ล้าน ด้าน “พ.ต.อ.ทวี” มีทรัยพ์สิน 56 ล้าน “กรุงศรีวิไล” 25 ล้าน ขณะที่ “วันนอร์” 44 ล้าน

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  4 ราย ได้แก่ นายวิชัย ทิตตภักดี กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ว. เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2563 นายวิชัย และนางมาลี ทิตตภักดี คู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งหมด 1,018,146,927 บาท หนี้สิน 10,053,827 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,008,093,099 บาท โดยแบ่งเป็นของนายวิชัย 973,093,105 บาท และของนางมาลี 45,053,821 บาท ทั้งนี้ ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็น ที่ดินมูลค่า 714,000,000 บาท

นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2563 นายกรุงศรีวิไลและนางพรรณวิภา สุทินเผือก คู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 26,399,558 บาท หนี้สิน 1,099,820 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 25,299,737 บาท โดยแบ่งเป็นของนายกรุงศรีวิไล 18,140,384 บาท ของนางพรรณวิภา 8,259,173 บาทภรรยา  

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กรณีพ้นจากตำแหน่งส.ส. เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2563 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา และนางอัสนา วัฒนาทร คู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งหมด 44,985,766 บาท ไม่มีหนี้สิน แบ่งเป็นของนายวันมูหะมัดนอร์ 14,062,656 บาท และของนางอัสนา 30,923,109 บาท ทั้งนี้ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินมูลค่ารวม 16,645,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 12,800,000 บาท เงินฝากมูลค่ารวม 12,209,765 บาท ยานพาหนะ มูลค่ารวม 1,655,000 บาท

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 16 ก.ย.563 พ.ต.อ.ทวี  และนางสุนีย์ สอดส่อง คู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 56,038,106 บาท หนี้สินทั้งหมด 53,045 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 55,985,061 บาท โดยเป็น แบ่งเป็นของ พ.ต.อ.ทวี 31,851,929 บาท และนางสุนีย์ 24,186,176 บาท ทั้งนี้ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 19,650,000 บาท รองลงมาเป็นเงินลงทุน 6,794,586 บาท เงินฝาก 3,669,501 บาท เงินสด 1,300,000 บาท บ้าน 1 หลังในชื่อ พ.ต.อ.ทวี มูลค่า 9,000,000 บาท ย่านประเวศ