พระราชทานลดวันต้องโทษ "สรยุทธ-บุญทรง-ณัฐวุฒิ"

2020-12-04 14:20:06

พระราชทานลดวันต้องโทษ "สรยุทธ-บุญทรง-ณัฐวุฒิ"

Advertisement

พระราชทานลดวันต้องโทษ "สรยุทธ-บุญทรง-ณัฐวุฒิ" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9


เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 โดยมีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่าในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175และมาตรา 179 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา261 ทวิวรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2517 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้


ทั้งนี้มีรายงานว่า สำหรับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 2563 จะมีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำทั่วประเทศประมาณ 30,000 ราย ตามมาตรา 6 นอกจากนี้ยังมีนักโทษเด็ดขาดที่เข้าหลักเกณฑ์ลดวันต้องโทษตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวอีกกว่า 200,000 ราย ส่วนนักโทษรายสำคัญที่จะได้รับการลดโทษตามสัดส่วน คือ นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ที่ศาลตัดสินจำคุก 6 ปี 24 เดือน เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา ส่วนผู้ต้องขังกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นนักการเมือง ส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวออกจากเรือนจำ เนื่องจากกระทำความผิดตามบัญชีแนบท้าย แต่จะได้รับการลดวันต้องโทษตามสัดส่วนเพื่อเข้าสู่กระบวนการพักการลงโทษก่อนครบกำหนดโทษ ขณะที่ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ได้ลดโทษ และนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ แกนนำก่อความไม่สงบปิดล้อมบ้าน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งต้องโทษจำคุก 2 ปี 8 เดือน จะได้รับการลดโทษตามสัดส่วน