มอบเกียรติบัตร “พ่อตัวอย่าง” ประจำปี 2563

2020-12-01 18:00:02

มอบเกียรติบัตร “พ่อตัวอย่าง” ประจำปี 2563

Advertisement

ผู้ว่าฯ มหาสารคาม เป็นประธานมอบเกียรติบัตร “พ่อตัวอย่าง” ประจำปี  2563

วันที่ 1 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานมอบหนังสือใบเกียรติบัตรแก่พ่อตัวอย่าง ประจำปี 2563 ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจากการพิจารณาผู้ที่เหมาะสมในส่วนบุคคลที่มีผลงานคุณภาพโดดเด่น มีเพียงคนเดียวคือ นายอัษฎา วนาทรัพย์ดำรง คหบดีชาวบรบือ โดยมีประวัติการทำงานสำคัญดังนี้

1. เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านพัฒนาแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมฯ2. เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาจังหวัดมหาสารคาม
3.. เคยดำรงตำแหน่งรองประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้ ปัจจุบัน นายอัษฎา วนาทรัพย์ดำรง ได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสังคม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดมหาสารคาม และผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดมหาสารคามสำหรับประวัติส่วนตัว นายอัษฎา วนาทรัพย์ดำรง คุณพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2563 สมรสกับ นางรัตนา ปัจจุบันเป็นสมาชิกเทศบาล ต.บรบือ ครอบครัวมีบุตรี 3 คน ผู้ชาย 1 คน ได้แก่
1. นางอนุสรา เกษมสินทรัพย์ จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. นางวิลาวรรณ รุจิระธนลักษณ์ จบปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. นางอรัญญา ชื่นนิรันดร์ จบปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. นายกิตติพศ วนาทรัพย์ดำรง กำลังศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นับเป็นบุคคลสำคัญ ผุ้ทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชน และสังคมตลอดมา สมควรได้รับการยกย่อง