ครม.ไฟเขียวเพิ่มความเร็วรถไม่เกิน 120 กม./ชม.

2020-12-01 16:25:17

ครม.ไฟเขียวเพิ่มความเร็วรถไม่เกิน 120 กม./ชม.

Advertisement

ครม.ไฟเขียวความเร็วรถสูงสุดไม่เกิน 120 กม./ชม. ส่วนช่องขวาสุดห้ามต่ำกว่า 100 กม./ชม.


เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วของยานพาหนะ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปตามขั้นตอน โดยร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจะกำหนดความเร็วในการขับรถบนทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงชนบท ซึ่งมีทางเดินรถแบบจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ 2 ช่องทาง มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้น (Barrier Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน รวมทั้งการกำหนดความเร็วขั้นต่ำสำหรับการขับรถในช่องเดินรถช่องทางขวาสุดในทางหลวง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการขนส่งและจราจรของประเทศ ซึ่งจะสามารถช่วยให้การจราจรมีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น


น.ส.ไตรศุลี กล่าวอีกว่า สำหรับรายละเอียดการกำหนดความเร็วในร่างกฎกระทรวงดังกล่าว คือ รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม และรถบรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนรถบรรถทุกคนโดยสารเกิน 7 คนแต่ไม่เกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนรถที่ชักจูงรถอื่น, รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะที่รถจักรยานยนต์ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง, รถโรงเรียนหรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนรถยนต์อื่นที่ไม่อยู่ในข่ายข้างต้น ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะเดียวกันได้กำหนดความเร็วขั้นต่ำสำหรับช่องขวาสุดของทางเดินรถบนทางหลวงไว้ที่ไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนเขตทางที่มีป้ายหรือเครื่องหมายจราจรแสดงว่าเป็นเขตอันตราย หรือเขตให้ขับรถช้าๆ ให้ลดความเร็วลง และเพิ่มความระมัดระวังขึ้นตามสมควร

น.ส.ไตรศุลี กล่าวเพิ่มเติม ว่า กรณีที่มีเครื่องหมายจราจรกำหนดอัตราความเร็วที่กำหนดไว้ข้างต้น ไม่ว่าตลอดทางเดินรถหรือช่วงใดช่วงหนึ่งให้ผู้ขับขี่รถทุกประเภทขับไม่เกินอัตราความเร็วขั้นสูงที่กำหนดไว้ในเครื่องหมายจราจรนั้น ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องปริมาณรถ หรือเหตุขัดข้องอื่นอันมีเหตุผลสมควรแก่กรณี ซึ่งการกำหนดเครื่องหมายจราจรจะต้องแสดงให้ผู้ขับขี่เห็นอย่างชัดเจนก่อนถึงทางเดินรถหรือช่วงที่กำหนดในระยะเพียงพอที่ผู้ขับขี่จะสามารถลดความเร็วเพื่อปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรนั้นได้ และต้องแสดงเครื่องหมายเป็นระยะตลอดจนสิ้นสุดทาง หรือช่วงที่กำหนด