รร.ชื่อดัง ห้ามเด็ดขาดแต่ง"ชุดไพรเวต"ฝ่าฝืนเชิญผู้ปกครอง

2020-12-01 10:25:07

รร.ชื่อดัง ห้ามเด็ดขาดแต่ง"ชุดไพรเวต"ฝ่าฝืนเชิญผู้ปกครอง

Advertisement

หลาย รร.ชื่อดัง ประกาศห้ามเด็ดขาดแต่ง "ชุดไพรเวต" เตือนฝ่าฝืนโดนเชิญผู้ปกครอง


เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. จากกรณีกลุ่มนักเรียนเลว และภาคีนักเรียน KKC ประกาศเชิญชวนเด็กนักเรียนใส่ชุดไพรเวตในวันเปิดเทอม 1 ธ.ค.นี้ โดยอ้างสถิติปี 2561 มีนักเรียนกว่า 3 ล้าน 5 แสนคนขาดแคลนชุดนักเรียน และการใส่ชุดนักเรียนไม่ได้ช่วยลดความเหลื่อมล้ำแต่อย่างใด พร้อมระบุว่าจะมีเด็กนักเรียนจาก 23 โรงเรียนพร้อมใจกันแต่งชุดไพรเวต ไปโรงเรียนวันนี้ ส่งผลให้ผู้บริหารโรงเรียนชื่อดังในหลายพื้นที่ ออกประกาศห้ามเด็กนักเรียนแต่งชุดไพรเวตมาเรียนโดยเด็ดขาด โดยหากพบว่ามีการฝ่าฝืนจะเชิญผู้ปกครองมารับเด็กนักเรียนกลับบ้าน


โดย นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 23 โรงเรียนที่ถูกระบุว่า เด็กนักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการแต่งชุดไพรเวต จึงลงนามในประกาศแจ้งเตือน ว่า ตาม พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 มาตรา 5 ให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียน ลักษณะของเครื่องแบบนักเรียน วิธีการแต่ง เงื่อนไขในการแต่ง และการยกเว้นไม่ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน และนักเรียนผู้ใดไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียนโดยไม่ได้รับยกเว้นตามวรรคสอง อาจได้รับโทษทางวินัย ตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด จึงประกาศให้นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แต่งเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบปฏิบัติของลูกบดินทร กรณีที่นักเรียนไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียนมาเรียนและต้องการเข้าเรียนในชั้นให้ปฏิบัติ ดังนี้


1.ให้เชิญผู้ปกครองมาร่วมรับทราบปัญหาและดูแลนักเรียนโดยปกครอง

2.พูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่องความสำคัญของเครื่องแบบนักเรียนที่เป็นประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน สามารถจำแนกนักเรียนจากบุคคลภายนอกได้ชัดเจนและเป็นภาพลักษณ์ของนักเรียนในเครือบดินทรเดชา

3.ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านทำความเข้าใจกับนักเรียน การสวมใส่เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นเกียรติและความภูมิใจที่มีมายาวนาน จึงควรธำรงรักษาเกียรติยศและศักดิ์ศรีไว้สืบไป ทั้งนี้ให้ครู ผู้ปกครองและสมาคมนักเรียนเก่าทุกคนร่วมกันดูแลนักเรียนในโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  ให้ปฏิบัติตนตามปรัชญา "ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้"


นอกจากนี้ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ยังออกประกาศซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยระบุว่า ทางโรงเรียนขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองให้ช่วยดูแลให้นักเรียนแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน ไม่เช่นนั้นทางฝ่ายปกครองจำเป็นต้องเชิญผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้าน จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ปกครองทราบโดยทั่วกัน
ขณะเดียวกัน ผู้บริหารโรงเรียนหอวัง ได้ออกประกาศห้ามด้วยเช่นกัน โดยระบุว่า หากนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียนได้ ให้นักเรียนและผู้ปกครองลงชื่อยืนยันรับรองข้อมูล ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะประสานจัดหาหน่วยงานเกี่ยวข้องให้ดูแลนักเรียนด้านการเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาจนจบหลักสูตรได้