สุสานหลวง "ราชสกุลมหิดล" [คลิป]

2017-10-29 10:25:14

สุสานหลวง "ราชสกุลมหิดล" [คลิป]

Advertisement

ในวันที่ 29 ต.ค. ภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก็จะมีการอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ไปยังสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ในวันนี้เราพาไปรู้จักกับสุสานหลวง สถานที่ซึ่งบรรจุพระสรีรางคารของเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงสมเด็จย่า และสมเด็จพระพี่นาง ด้วย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น เป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อ พ.ศ.2412 โดยมีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับตะวันตก ซึ่งวัดราชบพิธฯแห่งนี้ นับเป็นพระอารามหลวงแห่งสุดท้าย ที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาล

นอกจากจะเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 3 องค์แล้ว วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวง โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น เป็นที่บรรจุพระอัฐิ และพระสรีรางคาร พระบรมราชเทวี พระราชเทวี เจ้าจอมมารดา พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระองค์ ด้วยมีพระราชประสงค์จะให้ผู้ที่มีความรักใคร่ห่วงใยอย่างใกล้ชิดได้อยู่ร่วมกัน หลังจากที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ กันทั้งพระเจดีย์ พระปรางค์ วิหารแบบไทย แบบขอม และแบบโกธิคสุนันทานุสาวรีย์


รังษีวัฒนา

เสาวภาประดิษฐานสุขุมาลนฤมิตร์

อนุสาวรีย์ที่สำคัญ คือ เจดีย์สีทอง 4 องค์ เรียงลำดับจากเหนือไปใต้ ซึ่งมีชื่อสอดคล้องกัน คือ สุนันทานุสาวรีย์, รังษีวัฒนา, เสาวภาประดิษฐาน และ สุขุมาลนฤมิตร์ บรรจุพระสรีรางคารของเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ พระสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ บรมราชเทวี ,พระราชสรีรางคารสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้งพระสรีรางคาร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ภายใต้ฐานชุกชีหินอ่อนซึ่งประดิษฐานพระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถนั้น ยังได้บรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 2 - รัชกาลที่ 5 รวมถึงพระราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 อีกด้วย

“คำว่า สุสานหลวง นี่มีอยู่ด้วยกัน 2 แห่ง แห่งที่หนึ่งก็ คือ วัดเทพศิรินทร์ เป็นที่เผาศพเจ้านาย แห่งที่สองคือ วัดราชบพิธฯ เป็นที่เก็บอัฐิ หรืออังคารของเจ้านาย โดยเฉพาะในสายรัชกาลที่ ๕ ตั้งแต่ราชสกุลมหิดล ราชสกุลยุคล ราชสกุลอาภากร ราชสกุลกิติยากร ต่างๆ เหล่านี้ จะมาไว้กันที่นี่” พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร อธิบาย

 แผนผังสุสานหลวง แสดงที่ตั้งของอนุสาวรีย์ต่างๆในวันที่ 29 ต.ค.นี้ พ.ท.หญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ จะทรงเป็นผู้บังคับกองทหารม้าเกียรติยศ ประกอบริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ ๖ โดยทรงม้านำ อัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ออกจากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ไปบรรจุยังสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศราชวรวิหารต่อไปสุสานหลวง "ราชสกุลมหิดล" | นิวข่าวเที่ยง| 19 ต.ค.60 | new18