ชมความงาม “วิหารไม้ล้านนา” นมัสการพระเจดีย์เล็กที่สุด

2020-10-29 05:55:19

ชมความงาม “วิหารไม้ล้านนา”  นมัสการพระเจดีย์เล็กที่สุด

Advertisement

จ.พะเยา เชิญชวนนักท่องเที่ยวชมความสวยงามของ “วิหารไม้แบบล้านนา” และโฮงหลวง ขนาดใหญ่ ที่ทำจากไม้ทั้งหลังโดยคงรูปแบบศิลปะแบบล้านนา ที่มีความสวยงามอลังการ ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่รวบรวมของโบราณที่เป็นวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้พื้นบ้าน ที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน พร้อมเข้านมัสการองค์พระเจดีย์ที่ถือว่าเล็กที่สุดของ จ.พะเยา หรือประเทศไทยที่วัดสันกู่บัวบก ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

พระลูกวัดของวัดสันกูบัวบก ในพื้นที่หมู่ที่ 13 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา นำผู้สื่อข่าว เยี่ยมชมความสวยงาม อลังการของวิหารและโฮงหลวงที่ทำจากไม้ทั้งหลัง ที่มีรูปแบบศิลปะแบบล้านนา ที่มีความสวยงามอลังการและถือเป็นแห่งเดียวของ จ.พะเยา ที่ยังคงรูปแบบของตัวอาคารไม้ทั้งหลัง ที่มีรูปแบบสวยงามอลังการ ตามแบบฉบับล้านนา ที่ยังคงยึดศิลปะ แบบล้านนาที่ใช้ไม้แป้นเกล็ดเป็นที่มุงหลังคาทั้งหลัง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนาได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีวัตถุโบราณ ศิลปะและวิถีชีวิตของชุมชนที่ถูกรวบรวมไว้ให้ศึกษา ทั้งข้าวของเครื่องใช้ที่ใช้กันมาในยุคโบราณ ซึ่งได้รวบรวมไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ภายในวัด ให้สามารถท่องเที่ยวศึกษาได้ และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดสันกู่บัวบก ซึ่งถือว่ามีความพิเศษแตกต่างจากวัดแห่งอื่นๆในพื้นที่ จ.พะเยา โดยได้มีพระเจดีย์ที่มีขนาดเล็กที่สุดที่มีอายุเก่าแก่มากว่า หลายร้อยปี โดยองค์เจดีย์นั้นจะมีขนาดกว้างคูณยาวเพียง 50 เซนติเมตร และมีความสูงเพียง 2 เมตร และบริเวณโดยรอบนั้นก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปขนาดเล็ก บริเวณโดยรอบทั้งสี่ทิศ ซึ่งถือว่าเป็นองค์เจดีย์ที่มีขนาดเล็กและย่อส่วนเสมือนองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาและนับถือของชาวบ้านในชุมชน
สำหรับวัดสันกู่บัวบก ดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นวัดโบราณในอดีต ในยุคของการก่อตั้งอาณาจักรภูกามยาวตอนต้น ซึ่งปัจจุบันเป็นสาขาหนึ่งของวัดเชียงมั่น ซึ่งถือเป็นวัดแห่งแรกของอาณาจักรภูกามยาว ที่ได้มีการก่อตั้งเมืองขึ้น ในช่วงระยะเวลากว่า 900 ปี ปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูและได้มีการปรับปรุงในการที่จะสร้างองค์พระวิหารและโฮงหลวง โดยใช้ไม้ทั้งหลังซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมทางล้านนาแบบดั้งเดิมที่ถือเป็นแห่งเดียวของจังหวัดพะเยา