ดีเดย์ 2 ม.ค.61 จอดรถส่งของต้องแสดงเครื่องหมาย

2017-10-16 13:05:37

ดีเดย์ 2 ม.ค.61 จอดรถส่งของต้องแสดงเครื่องหมาย

Advertisement

กรมการขนทางบกส่งคุมเข้มผู้ประกอบการ จอดรถส่งของบนทางเดินรถหรือไหล่ทาง ต้องแสดงเครื่องหมาย 2 ชิ้น  เริ่ม 2 ม.ค.61  ละเลยปรับไม่เกิน 50,000 บาท คนขับโดนไม่เกิน 5,000 บาท


เมื่อวันที่ 16 ต.ค. นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ได้ยกระดับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งทุกประเภท ต้องจัดเตรียมเครื่องหมายสำหรับแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางไว้ประจำรถ จำนวนอย่างน้อย 2 ชิ้นต่อคัน โดยกำหนดลักษณะของเครื่องหมายดังกล่าวเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ยาวไม่ต่ำกว่าด้านละ 50 เซนติเมตร พื้นเป็นสีขาวสะท้อนแสง มีเส้นขอบสีแดงสะท้อนแสงกว้าง 5 เซนติเมตร มีสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหัวท้ายมนสีดำกว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร อยู่ตรงกลางบนพื้นสีขาวในแนวดิ่ง พร้อมขาตั้งหรือฐานตั้งนายสนิท กล่าวต่อว่า กรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้อง ผู้ขับรถจะต้องนำรถให้พ้นจากทางเดินรถโดยเร็วที่สุด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถออกจากทางเดินรถได้ ต้องจอดรถในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจร และต้องแสดงสัญญาณไฟกะพริบ (ไฟฉุกเฉิน) และแสดงเครื่องหมายดังกล่าวบริเวณด้านหน้าและด้านท้ายรถ ระยะการวางไม่ต่ำกว่า 50 – 150 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่สามารถเตือนให้ผู้ใช้รถอื่นสังเกตเห็นและหลีกเลี่ยงหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัย และให้รีบดำเนินการแก้ไขเคลื่อนย้ายรถออกจากทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยเร็ว โดยกรมการขนส่งทางบกกำหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการขนส่งจัดเตรียมเครื่องหมายดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อนประกาศมีผลใช้บังคับในวันที่ 2 ม.ค.2561 ซึ่งผู้ประกอบการที่ไม่จัดเตรียมเครื่องหมายไว้ประจำรถมีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2558 มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และหากผู้ขับรถละเลยไม่แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และหากเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับรถและผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2561 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มประสิทธิภาพในการสังเกตเห็นรถขนาดใหญ่ได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน กำหนดให้รถโดยสารขนาดใหญ่และรถบรรทุก ที่จดทะเบียนใหม่ ต้องติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสง และเฉพาะรถบรรทุก ทุกลักษณะ ที่มีจำนวนเพลาล้อ กงล้อและยาง ตั้งแต่ 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น ขึ้นไป (ยกเว้นรถลากจูง) ต้องติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงควบคู่กับแผ่นสะท้อนแสงด้วย ซึ่งต้องมีคุณลักษณะ สี ขนาด และตำแหน่งติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถหลีกเลี่ยงหรือหยุดรถในระยะที่ปลอดภัย ลดโอกาสเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ เชื่อมั่นว่าหากผู้ประกอบการขนส่งให้ความร่วมมือ ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน จะเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว