ธนบัตรหมุนเวียนในรัชกาลที่ ๙

2017-10-16 12:50:03

ธนบัตรหมุนเวียนในรัชกาลที่ ๙

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการให้ตรา พระราชบัญญัติธนบัตรสยาม รัตนโกสินทร์ ๑๒๑ ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๔๔๕ โดยเปิดให้ประชาชนนำเงินตราโลหะมาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรตั้งแต่วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๔๔๕ ขณะที่พระบรมฉายาทิสลักษณ์ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มปรากฏในธนบัตรตั้งแต่แบบที่ ๙ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นต้นมา


แบบที่ ๙

ธนบัตร แบบ ๙ รุ่น ๑

- ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๙ รุ่น ๑


- ธนบัตร ๕ บาท แบบ ๙ รุ่น ๑

- ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๙ รุ่น ๑
- ธนบัตร ๒๐ บาท แบบ ๙ รุ่น ๑


- ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๙ รุ่น ๑

ธนบัตร แบบ ๙ รุ่น ๒

- ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๙ รุ่น ๒

 

- ธนบัตร ๕ บาท แบบ ๙ รุ่น ๒

 

- ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๙ รุ่น ๒

- ธนบัตร ๒๐ บาท แบบ ๙ รุ่น ๒

- ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๙ รุ่น ๒ธนบัตร แบบ ๙ รุ่น ๓

- ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๙ รุ่น ๓


- ธนบัตร ๕ บาท แบบ ๙ รุ่น ๓
- ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๙ รุ่น ๓


- ธนบัตร ๒๐ บาท แบบ ๙ รุ่น ๓

- ธนบัตร ๑๐

๐ บาท แบบ ๙ รุ่น ๓


ธนบัตร แบบ ๙ รุ่น ๔

- ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๙ รุ่น ๔


- ธนบัตร ๕ บาท แบบ ๙ รุ่น ๔


- ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๙ รุ่น ๔
- ธนบัตร ๒๐ บาท แบบ ๙ รุ่น ๔


- ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๙ รุ่น ๔ธนบัตร แบบ ๙ รุ่น ๕

- ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๙ รุ่น ๕


- ธนบัตร ๕ บาท แบบ ๙ รุ่น ๕


- ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๙ รุ่น ๕


- ธนบัตร ๒๐ บาท แบบ ๙ รุ่น ๕
- ธนบัตร ๑,๐๐๐ บาท แบบ ๙ รุ่น ๕ (ไม่ได้นำออกใช้)
แบบที่ ๑๐

- ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๐แบบที่ ๑๑

- ธนบัตร ๕ บาท แบบ ๑๑

- ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๑๑

- ธนบัตร ๒๐ บาท แบบ ๑๑

ธนบัตร ๑๐๐บาท แบบ ๑๑

- ธนบัตร ๕๐๐ บาท แบบ ๑๑


แบบที่ ๑๒

- ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๑๒

- ธนบัตร ๒๐ บาท แบบ ๑๒


ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๒แบบที่ ๑๓

- ธนบัตร ๕๐ บาท แบบ ๑๓


- ธนบัตร ๕๐๐ บาท แบบ ๑๓


แบบที่ ๑๔

- ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๔

- ธนบัตร ๕๐๐ บาท แบบ ๑๔


 - ธนบัตร ๑,๐๐๐ บาท แบบ ๑๔


แบบที่ ๑๕

- ธนบัตร ๒๐ บาท แบบ ๑๕


- ธนบัตร ๕๐ บาท แบบ ๑๕

- 

- ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๕

- ธนบัตร ๕๐๐ บาท แบบ ๑๕

- ธนบัตร ๑,๐๐๐ บาท แบบ ๑๕


แบบที่ ๑๖

- ธนบัตร ๒๐ บาท แบบ ๑๖


- ธนบัตร ๕๐ บาท แบบ ๑๖

- ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๖

- ธนบัตร ๕๐๐ บาท แบบ ๑๖

- ธนบัตร ๑,๐๐๐ บาท แบบ ๑๖