โพลชี้น้อมรำลึกสิ่งดี"ตุลาคม"ช่วยประเทศพ้นวิกฤต

2020-10-10 13:15:17

โพลชี้น้อมรำลึกสิ่งดี"ตุลาคม"ช่วยประเทศพ้นวิกฤต

Advertisement

"ซูเปอร์โพล" ชี้น้อมรำลึกสิ่งดี "ร.5-ร.9" ช่วยคนไทยรู้รักสามัคคี หลุดพ้นวิกฤตความขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง รำลึก สิ่งดี ตุลาคม กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,425 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1-9 ต.ค.ที่ผ่านมา เมื่อสอบถามถึงเหตุการณ์รำลึก สิ่งดี มีความสุข ตุลาคม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 96.5 ระบุว่า ภาพคนไทยวันที่ 13 ต.ค. ร่วมน้อมรำลึกวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 คนไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน เข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม ทำความดีถวายพระองค์ท่าน ขณะที่ร้อยละ 96.3 ระบุว่า ภาพคนไทยวันที่ 23 ต.ค. ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันน้อมรำลึกวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 5 คนไทยทำบุญ ทำความดีถวายพระองค์ท่าน ที่น่าพิจารณา คือ สิ่งดีที่คนไทยน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ต.ค.พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 92.3 ระบุว่า การเลิกทาส พระราชบิดาแห่งสิทธิเสรีภาพของคนไทย ทรง "ปลดล็อค" ประชาชนพลเมืองให้พ้นระบบไพร่ ระบบทาส รองลงมาร้อยละ 92.1 ระบุว่า ต้นแบบแห่งสิทธิมนุษยชน ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระราชบิดาแห่งสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 91.6 ระบุว่า ต้นแบบแห่งการพัฒนาประเทศ เปลี่ยนแปลงประเทศ นำความเจริญด้านระบบขนส่งมวลชน การรถไฟไทย เชื่อมโยงคนไทยทั้งประเทศ และร้อยละ 87.2 ระบุว่า ทรงเปิดประเทศเชื่อมโยงประเทศไทยกับโลกตะวันตก มิติแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล ระบุอีกว่า เมื่อถามถึงสิ่งดีที่คนไทยน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ต.ค.พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 94.7 ระบุว่า โครงการพระราชดำริต่างๆ เช่น ฝนหลวง แก้มลิง ชั่งหัวมัน สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อินทนนท์ และที่ต่างๆ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พัฒนาลุ่มน้ำและพื้นที่เกษตร ระบบนิเวศป่าชายเลน และชายฝั่งทะเลต่างๆ ขณะที่ร้อยละ 92.6 ระบุว่า หลักการใช้ชีวิตพอเพียง ความประหยัด ร้อยละ 91.8 ระบุว่า ให้คนไทยรู้รักสามัคคี ร้อยละ 90.7 ระบุว่า ความเพียรอันบริสุทธิ์ก้าวผ่านวิกฤต (พระมหาชนก) และร้อยละ 90.3 ระบุว่า ความกตัญญู รู้คุณ ที่น่าสนใจ คือ เมื่อถามถึงสิ่งดีที่ทุกคนในชาติควรน้อมนำมาสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 98.5 ระบุว่า โครงการจิตอาสาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สานต่อเป็นพลังประชาชน พลังแผ่นดิน ผ่านวิกฤต ประชาชนอยู่ได้ดีมีสุขทุกสถานการณ์ ขณะที่ร้อยละ 96.4 ระบุว่า ทุกวิกฤตและความกังวลของคนทั้งประเทศผ่านพ้นได้ เช่น พระบารมีในปฏิบัติการช่วย 13 ชีวิตหมูป่าที่ถ้ำหลวง และช่วงภัยพิบัติต่างๆ ของประชาชน เมื่อถามถึง ความตั้งใจทำสิ่งดี ตุลาคม ของคนไทย เป็นประโยชน์สุขต่อตัวเองและผู้อื่นในสังคมส่วนรวม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 91.2 ตั้งใจจะช่วยเหลือ ทำบุญ ทำทาน ไม่เบียนเบียนผู้อื่น ไม่คุกคามผู้อื่น ทั้งความคิด วาจา และกายะกัมมัง (ลงมือทำ) รองลงมาร้อยละ 91.0 ระบุว่า ร่วมกันดูแลบ้านเมือง ชุมชนให้ปลอดภัย สู้ผ่านวิกฤต ร้อยละ 90.6 ระบุ ร่วมรณรงค์ให้คนไทย จงรักภักดี ปกป้องเสาหลักของชาติ ร้อยละ 89.8 ระบุ ร่วมทำบ้านเมืองให้สงบสุข รู้รักสามัคคี ไม่วุ่นวาย ไม่ซ้ำเติมวิกฤตคนไทยด้วยกันเอง และร้อยละ 88.4 ระบุตั้งใจจะบำเพ็ญประโยชน์ ด้วย จิตอาสา และช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้ำใจต่อกัน
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลเรื่อง รำลึก สิ่งดี ตุลาคม ชี้ให้เห็นว่า สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ใกล้ชิดวิถีชีวิตของประชาชนพลเมืองคนไทยทั้งประเทศ และพัฒนาประเทศสู่ความสุขความเจริญ ทุกวันนี้คนไทยผู้ถูกศึกษาต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงเป็นเสมือนพระราชบิดาต้นแบบของสิทธิเสรีภาพ ทรงประกาศเลิกทาส เลิกระบบไพร่ ทั้งๆ ที่บางประเทศในโลกทุกวันนี้ยังมีระบบทาส ระบบชั้นวรรณะ และการเหยียดสีผิว เหยียดชนชั้นที่รุนแรง แต่สำหรับประเทศไทยจะเห็นได้ว่า ผลลัพธ์หนึ่งในหลายตัว คือ คนที่เพิ่งรู้จักกันที่แตกต่างกันในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมก็เรียกกันเป็นพี่เป็นน้อง เป็นลุงป้าน้าอา คุณตาคุณยาย ที่เหล่านี้ไม่น่าจะมีประเทศใดในโลกที่คนในชาติมีสิ่งดีแบบนี้เหมือนประเทศไทย เหล่านี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ของการเปิดโลกเปิดชีวิตแห่งสิทธิมนุษยชน สิทธิแห่งเสรีภาพของในหลวงรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ แตกต่างไปจากการปั่นกระแสของคนไทยบางกลุ่มที่อาจไม่สนใจประวัติศาสตร์ของชาติตนเอง ไปร่วมมือกับโซเชียลมีเดียของต่างชาติจ้องทำลายเสาหลักของประเทศไทยด้วยคารม ข้อความการเมือง การยุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกว่าถ้าไม่สู้ก็อยู่อย่างทาส

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า ถ้าคนไทยวันนี้ตระหนักว่าฉันเกิดในรัชกาลที่ 9 น้อมนำคำสอนของพ่อ เรื่อง รู้รักสามัคคี มารณรงค์และรำลึกถึงประโยชน์สุขของคนไทยที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริต่างๆ เช่น ฝนหลวง แก้มลิง ชั่งหัวมัน และอื่นๆ ของประชาชนทั้งบนพื้นที่สูง พื้นที่ราบ และชายฝั่งทะเลของประเทศก็น่าจะทำให้คนไทยเกิดความกตัญญู สำนึกรู้คุณแผ่นดินและความเหนื่อยยากของพระองค์ท่านเพื่อให้พ่อแห่งแผ่นดินของพวกเราทุกคนมีความสุข ในวันที่พวกเราไม่มีพ่อ ออกมาปกป้องรักษาเสาหลักของชาติ ผลประโยชน์ชาติและประโยชน์สุขของประชาชน คนไทยทุกคนจะผ่านพ้นเดือนตุลาคมนี้ไปได้อย่างมีความสุขความเจริญ ถ้านำคำตอบของประชาชนคนไทยที่อยู่ในโพลไปน้อมนำรำลึก และปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมที่ทำประจำวันทันที แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ มีคนไทยบางคนบางกลุ่มสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติบางประเทศ ทำลายล้างประเทศตนเอง ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตที่บรรพบุรุษของเราเสียกรุง เสียเลือดเนื้อและชีวิตไปเพราะคนในชาติบางคนเช่นกัน ผลประโยชน์ชาติของบรรพบุรุษจึงสูญเสียไปให้กับต่างชาติได้กอบโกย ดังนั้นวันนี้คนไทยทุกคนจึงน่าจะกลับมาคิดด้วยสติและใช้เทคโนโลยีในมือของทุกคนหันมาปกป้องรักษาเสาหลักของชาติ ผลประโยชน์ชาติ และประโยชน์สุขของตนเองให้รอดพ้นจากความวิบัติ พ้นจากความรุนแรงบานปลาย อยู่กันต่อด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ดังพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหาชนก

อ่านข่าวเพิ่มเติม 

ไม่ธรรมดา "ติ๊ก บิ๊กบราเธอร์" โชว์ลีลาสตั๊นท์เกิร์ลขั้นเทพ