152 องค์กรยื่นจัดตั้ง "สภาองค์กรผู้บริโภคประเทศไทย"

2020-10-08 15:00:05

152 องค์กรยื่นจัดตั้ง  "สภาองค์กรผู้บริโภคประเทศไทย"

Advertisement

ตัวแทนองค์กรผู้บริโภค 152 องค์กร ยื่น สปน. เปิดตัวเป็นคณะผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง  "สภาองค์กรผู้บริโภคประเทศไทย"

จากการที่เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ผ่านมา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศองค์กรผู้บริโภคที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรผู้บริโภคตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562” จำนวน 155 องค์กรแล้ว ซึ่งตามกฎหมายได้กำหนดให้องค์กรผู้บริโภคที่ผ่านการจดแจ้งไม่น้อยกว่า 150 องค์กรสามารถรวมตัวจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคได้นั้น 


เมื่อวันที่ 8 ต.ค. ตัวแทนเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ประกอบด้วย น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา น.ส.บุญยืน ศิริธรรม สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง เครือข่ายนักวิชาการเพื่อผู้บริโภค น.ส.จุฑา สังฃชาติ สมาคมผู้บริโภคสงขลา นายศตคุณ คนไว สมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น น.ส.อาภรณ์ อะทาโส สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด น.ส.ชลดา บุญเกษม ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.พระนครศรีอยุธยา น.ส.สุภาวดี วิเวก สมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออก นายนิมิตร์ เทียนอุดม มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ นายวิทยา แจ่มกระจ่าง สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร และ พ.ท.พญ. กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ ได้รวมตัวเป็นแกนนำ และ รวบรวมรายชื่อองค์กรที่ได้จดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภคต่อนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนจังหวัดจากทั่วประเทศ จำนวน 152 องค์กร เพื่อยื่นเรื่องขอเป็นผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้ง “สภาองค์กรผู้บริโภค ประเทศไทย” ตาม พ.ร.บ. การจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ต่อผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)


ทั้งนี้ ในการดำเนินการขอเป็นผู้ริเริ่มก่อการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคประเทศไทยนี้ มี นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ นายทะเบียนกลาง และผู้ช่วย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนมารับหนังสืออย่างไรก็ตามหลังจากนี้ นายทะเบียนกลางจะมีการตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร การยินยอมเข้าร่วมขององค์กรผู้บริโภคที่ร่วมเข้าชื่อจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค เมื่อนายทะเบียนกลางได้รับแจ้ง และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะมีการประกาศการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค คือ สภาองค์กรผู้บริโภค ประเทศไทย ในราชกิจจานุเบกษา รวมถึงทางระบบเทคโนโลยีสานสนเทศ ภายใน 30 วัน และเมื่อมีการจัดตั้ง สภาองค์กรผู้บริโภค ประเทศไทย คณะผู้เริ่มก่อการต้องจัดทำร่างข้อบังคับของสภาองค์กรฯ และเรียกประชุมสมาชิกภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศการจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา เพื่อดำเนินกิจกรรมสำคัญต่างๆ คือ พิจารณาข้อบังคับสภาฯ เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนโยบายของสภาฯ กำหนดนโยบาย แนวทาง หรือแผนงาน รวมทั้งกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

อ่านข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม