สำนักงานนวัตกรรมฯ เร่งพัฒนา"นวัตกรรม"ช่วยสังคม

2020-10-07 22:00:26

สำนักงานนวัตกรรมฯ เร่งพัฒนา"นวัตกรรม"ช่วยสังคม

Advertisement

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หนุนพัฒนา "นวัตกรรมไทย" เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้สังคม

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. จากกรณี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ ที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเข้าร่วมพิธี กล่าวว่า การจัดวันนวัตกรรมแห่งชาติ ถือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม เนื่องจากเป็นวันที่พระองค์เสด็จฯ ทอดพระเนตรการดําเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และได้พระราชทานพระราชดํารัสเกี่ยวกับโครงการแกล้งดิน ซึ่งสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ริเริ่มและจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง

ด้าน ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า นวัตกรรมถือเป็นกุญแจหลัก ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของประเทศ ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างโอกาสใหม่ในทุกมิติของคนไทย กระทรวง อว.เชื่อมั่นว่า การจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะสร้างความตระหนัก ผลักดัน และกระตุ้นให้เกิดการคิด พัฒนา และต่อยอดนวัตกรรมของคนไทย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ซึ่งวิสัยทัศน์ของ อว. คือ เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลการขับเคลื่อนนวัตกรรมให้กับประเทศ โดยมีภารกิจผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเข้ามาใช้เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนา และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งมีการผลักดันให้นำวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ไปใช้ในระดับ Enterprise และระสตาร์ทอัพ Social Entreprise SME บริษัทขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมในชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ขณะที่ ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า งานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อประกาศเกียรติคุณและ เชิดชูเกียรติคนไทยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในหลากหลายด้าน สร้างให้เกิดคุณค่าที่ชัดเจนทั้งระดับองค์กร ระดับประเทศ และระดับโลก เพื่อตอกย้ำการแสดงศักยภาพนวัตกรรมไทยสู้วิกฤต เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความหลากหลายในทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อคนไทยและคนทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้นวัตกรรมรับมือวิกฤต และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยป้องกันการเกิดปัญหา หรือแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นโดยเร็วที่สุด ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านความเสียหายในมิติต่างๆ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ของประชาชน ได้เป็นอย่างดี