"ประกายรัตน์" ทำหน้าที่แทนประธาน กสม.

2020-10-07 14:55:24

"ประกายรัตน์" ทำหน้าที่แทนประธาน กสม.

Advertisement

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ"ประกายรัตน์" ทำหน้าที่แทนประธาน กสม.

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. นายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2563 สืบเนื่องจาก นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากอายุครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2563 ดังนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ 28/2563 เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เหลือจึงได้เลือกนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อันเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 20 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน