โพลชี้ประชาชนชื่นชม"กรมบังคับคดี"ช่วยปลดหนี้

2020-10-05 15:35:06

โพลชี้ประชาชนชื่นชม"กรมบังคับคดี"ช่วยปลดหนี้

Advertisement

ซูเปอร์โพล เผย ปชช.ชื่นชม "กรมบังคับคดี" ให้ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม ช่วยให้หลุดพ้นจาก "หนี้"

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เชื่อมั่น บังคับคดี กรณีศึกษากลุ่มผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 3,458 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15 ส.ค.-4 ต.ค.ที่ผ่านมา เมื่อถามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กลุ่มลูกหนี้ กลุ่มเจ้าหนี้ และผู้มาใช้บริการอื่นๆ ต่อประโยชน์ต่างๆ ในกระบวนการบังคับคดีจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า ประโยชน์ในการช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ และลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 8.74 คะแนน รองลงมา คือ เปิดโอกาสให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ ได้ 8.55 คะแนน ช่วยจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของนักลงทุนต่างประเทศได้ 8.38 คะแนน และช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้ 8.22 คะแนน ตามลำดับ


เมื่อถามถึงการมาใช้บริการกระบวนการบังคับคดีมากที่สุด พบว่า ร้อยละ 40.3 ใช้บริการบังคับคดีแพ่ง รองลงมาร้อยละ 17.9 ใช้บริการประมูลซื้อทรัพย์ การขายทอดตลาด ร้อยละ 13.9 ใช้บริการบังคับคดีล้มละลาย ร้อยละ 13.5 ใช้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ร้อยละ 5.2 ใช้บริการการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ร้อยละ 5.1 ใช้บริการการวางทรัพย์ และร้อยละ 5.0 ใช้บริการการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ที่น่าพิจารณา คือ การพบเห็นจริงจากการใช้บริการในกระบวนการบังคับคดี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 87.3 พบเห็นเจ้าหน้าที่ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการบริการ รองลงมาร้อยละ 86.6 พบเห็นมีความโปร่งใสทุกขั้นตอน ร้อยละ 86.2 พบเห็นการให้ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 85.5 พบเห็นเการทำตามวิสัยทัศน์ของกรมฯ ที่ว่า บังคับคดีเป็นธรรม สู่องค์กรชั้นนำสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 85.3 พบเห็นเจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยไมตรี ยินดีให้บริการ และร้อยละ 84.9 พบเห็นความเป็นมืออาชีพ


เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 90.2 เชื่อมันต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม รองลงมาร้อยละ 89.7 เชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่ง ร้อยละ 87.0 เชื่อมั่นการประมูลซื้อทรัพย์ การขายทอดตลาด ร้อยละ 86.2 เชื่อมั่นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ร้อยละ 85.7 เชื่อมั่นกระบวนการวางทรัพย์ ร้อยละ 85.6 เชื่อมั่นกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย ร้อยละ 84.7 เชื่อมั่นกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และร้อยละ 84.6 เชื่อมั่นกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย ตามลำดับ
โดย อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า ผลการศึกษาครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่กรมบังคับคดีนำมาใช้ เพื่อให้เข้าถึง และเข้าใจผู้ที่มาใช้บริการอย่างใกล้ชิด พร้อมยืนยันว่ากรมบังคับคดีไม่เคยห่างเหินจากประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มาใช้บริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่สำคัญ คือ มีการนำข้อมูลเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนมารักษาจุดแข็งในกลไกต่างๆ ของกรมบังคับคดี เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นกรมบังคับคดีจึงร่วมกับสำนักวิจัยซูเปอร์โพล ทำผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ซึ่งพบว่าความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาทุกตัวชี้วัด โดยเฉพาะผลลัพธ์ของการศึกษาที่ออกมาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล เช่น การให้บริการที่เป็นธรรมอย่างเท่าเทียม


อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และลดขั้นตอนการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีในช่วงวิกฤตโควิด-19 การช่วยเสริมสร้างการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการทำให้เจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้ และทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ รวมถึงทำให้ทรัพย์สินต่าง ๆ เข้าสู่ระบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมทั้งยังทำให้เกิดความง่ายเรื่องการลงทุนจากนักลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของกรมบังคับคดีที่ให้บริการมีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ตาม กรมบังคับคดี ยังคงค้นหาช่องว่างของการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพราะต้องการเติมเต็มความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ซึ่งกระบวนการบังคับคดีวางเป้าหมายที่จะใช้กลไกของกรมบังคับคดี ตอบโจทย์ให้ตรงกับทุกความต้อง ซึ่งจะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี