“ชวน”ส่งรายชื่อคัดค้านร่างแก้ไข รธน.ให้ กมธ.แล้ว

2020-10-01 21:35:14

“ชวน”ส่งรายชื่อคัดค้านร่างแก้ไข รธน.ให้ กมธ.แล้ว

Advertisement

“ชวน” ส่งรายชื่อคัดค้านร่างแก้ไข รธน.ของ“หมอวรงค์” 1.3 แสนชื่อ ให้ กมธ.พิจารณาแล้ว

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้ากลุ่มไทยภักดี ได้มีหนังสือลงวันที่ 23 ก.ย. 2563กราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งรายชื่อผู้คัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จำนวน 130,000 รายชื่อ นั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 34 ที่กำหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้ ในการไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สมควรรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มคนในสังคมอย่างรอบด้าน ทั้งจากฝ่ายที่สนับสนุนเห็นด้วยและฝ่ายที่คัดค้านกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ในการนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎร จึงพิจารณาเห็นชอบให้ส่งเรื่องดังกล่าว ให้คณะ กมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ก่อนรับหลักการ ซึ่งแต่งตั้งขึ้นจากมติที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ที่ผ่านมา