ส.ค.ส. พระราชทานจากในหลวง พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๕๙

2017-10-13 16:50:18

ส.ค.ส. พระราชทานจากในหลวง พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๕๙

Advertisement

ส.ค.ส. พระราชทานจากในหลวง ตั้งเเต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๕๙ เป็นบัตรส่งความสุข ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระองค์เอง เพื่อพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เป็นประจำทุกปี ในวันสิ้นปีของทุกปี ยกเว้นเพียงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เท่านั้นเนื่องด้วยเหตุธรณีพิบัตภัยคลื่นสึนามิเข้าชายฝั่งทะเลอันดามัน จากแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย พระองค์จึงทรงงานหนัก เพื่อช่วยเหลือพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ได้มีพระราชกระแสรับสั่งพระราชทานแทน


ส.ค.ส.พระราชทาน ที่เป็นโทรพิมพ์เหล่านี้ เริ่มเผยแพร่สู่สาธารณชน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น จึงได้ทรงเริ่มต้นประดิษฐ์ ส.ค.ส.พระราชทาน ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยทรงพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ขาวดำ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โทรสารระราชทานไปยังหน่วยงานต่างๆ โดยทรงใช้คำลงท้ายของ ส.ค.ส.พระราชทานว่า ก.ส.๙ ปรุ และนับแต่ทรงใช้คอมพิวเตอร์ประดิษฐ์ ส.ค.ส.พระราชทาน ทรงเปลี่ยนแปลงคำลงท้ายของ ส.ค.ส.พระราชทาน เป็น ก.ส.๙ ปรุง เนื่องจากทรงเปลี่ยนจากการ "ปรุ" ด้วยโทรพิมพ์ เป็นการ "ปรุง" ด้วยคอมพิวเตอร์ 

โดยข้อความใน ส.ค.ส.พระราชทาน แต่ละปี จะประมวลขึ้นจากเหตุการณ์บ้านเมืองเพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่ประเทศไทยต้องประสบ ในรอบ ๑ ปี ก่อนหน้าที่หนังสือพิมพ์รายวัน ได้นำลงตีพิมพ์ ในฉบับเช้าวันที่ ๑ มกราคมเพื่อให้พสกนิกรได้ชื่นชมกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมในทุกปีจวบกระทั่งวันขึ้นปีใหม่ของปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

แม้จวบวันนี้เราจะไม่มีโอกาสได้รับบัตรส่งความสุขจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกต่อไป หากความปรารถนาดีจากพระราชหฤทัยอันเปี่ยมพระเมตตาของพระองค์จะอยู่ในความทรงจำและหัวใจของพสกนิกรทุกคนตลอดไป

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๓๐

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๓๑

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๓๒ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๓๓

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๓๔

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๓๕

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๓๖ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๓๗

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๓๘

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๓๙

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๔๐

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๔๑

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๔๒

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๔๓ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๔๔

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๔๕

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๔๗

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๔๙ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๐

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๑

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๒

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๓

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๕

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๖

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๗ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๘

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๙