มทภ.1 ส่งมอบธงให้"บิ๊กต่อ"ย้ำปกป้องเทิดทูนสถาบัน

2020-10-01 10:35:20

มทภ.1 ส่งมอบธงให้"บิ๊กต่อ"ย้ำปกป้องเทิดทูนสถาบัน

Advertisement

มทภ.1 ส่งมอบธงให้"บิ๊กต่อ"ย้ำปกป้องเทิดทูนสถาบัน ช่วยพัฒนาสร้างความผาสุกให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. พล.อ.ธรรมนูญ วิถี มทภ.1 ทำพิธีส่งมอบการบังคับบัญชาให้กับ พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ หรือบิ๊กต่อ ขึ้นเป็นเเม่ทัพภาค 1 คนที่ 54 โดยมีการลงนามเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ แสดงการเคารพธงชาติ และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ และขึ้นแท่นรับการเคารพ จากนั้น พล.อ. ธรรมนูญ กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ให้ความร่วมมือร่วมใจ ส่งผลให้ภารกิจต่างๆ ของกองทัพภาคที่ 1 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แม้ว่าตนจะออกจากกองทัพภาคที่ 1 ไปแล้ว แต่ภาพแห่งความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน และความจริงใจที่ทุกคนมอบให้ จะประทับอยู่ในจิตใจตลอดไป สำหรับ พล.ท.เจริญชัย แม่ทัพคนใหม่ มีความรู้ความสามารถ จึงมั่นใจว่ากองทัพภาคที่ 1 จะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นกำลังหลักของกองทัพบก ในการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการรักษาอธิปไตยของชาติ รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นกับประชาชน และประเทศชาติสืบไป


ด้าน พล.ท.เจริญชัย กล่าวน้อมรับหน้าที่ไว้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความรับผิดชอบ โดย พล.อ.ธรรมนูญ ปฏิบัติงานกองทัพมาเป็นอย่างดี จึงเป็นหน้าที่ที่ตนจะต้องสืบสานงานตามแนวทางและมาตรฐานที่ได้วางไว้ต่อไปให้ดีที่สุด ทั้งนี้ในนามของข้าราชการกองทัพภาคที่ 1 ทุกนาย ขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และยุติธรรม


สำหรับ พล.ท.เจริญชัย เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23 เป็นนักเรียนนายร้อยพระจุลเกล้า รุ่นที่ 34 เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์, ผู้บัญชาการกองพลทหารราบ 2 รักษาพระองค์, แม่ทัพน้อยที่ 1 และ แม่ทัพภาคที่ 1 ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 1 มีภารกิจหลักคือรักษาความมั่นคงของชาติ การป้องกันประเทศและอธิปไตยตามแนวชายแดน การรักษาความสบเรียบร้อยภายในประเทศ และการพัฒนาประเทศ อีกทั้งช่วยบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ โดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบใน 26 จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งภารกิจที่สำคัญในการถวายความจงรักภักตี และถวายความปลอดภัยต่อองค์สถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนประสานงานกับส่วนราชการอื่นในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาอื่น นอกจากนี้ยังรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา และแนวชายแดนไทย-กัมพูชาด้วย