ห้ามโดรนเถื่อนบิน ฝ่าฝืนคุก 5 ปี ปรับ 1 แสน

2017-10-11 18:35:10

 ห้ามโดรนเถื่อนบิน ฝ่าฝืนคุก 5 ปี ปรับ 1 แสน

Advertisement

กสทช. มีมติห้ามโดรนไม่ลงทะเบียนใช้งาน ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เปิดให้ลงทะเบียนทั่วประเทศภายใน 90 วัน

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุม กสทช. วาระพิเศษได้พิจารณาเรื่องการใช้งานโดรน เนื่องจากขณะนี้มีการใช้งานเป็นจำนวนมาก แต่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพียง 350 ลำ ดังนั้น เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือป้องกันราชอาณาจักร ที่ประชุม กสทช. จึงมีคำสั่ง ดังนี้   ห้ามใช้โดรน ยกเว้น มีการขึ้นทะเบียน  กรณีบุคคลซึ่งครอบครองการใช้งาน ให้แจ้ง ชื่อ-สกุลผู้ครอบครอง หมายเลขเครื่อง หรือ ซีเรียล นัมเบอร์ ยี่ห้อ และอื่นๆ ตามแบบฟอร์มของสำนักงาน กสทช. ส่วนกร้านค้าให้แจ้งบัญชีโดรน ตามแบบฟอร์มของสำนักงาน กสทช. สถานที่ลงทะเบียน ได้แก่ สำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) พญาไท กรุงเทพฯ สำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ทั่วประเทศ สถานีตำรวจทั่วประเทศ หรือที่สำนักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย

“ให้ผู้ครอบครองโดรน ดำเนินการขึ้นทะเบียนภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม”นายฐากร กล่าว
นายฐากร กล่าวด้วยว่า ในการบังคับหรือปล่อยโดรน ให้ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) พ.ศ. 2558 ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) ระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด