ครม.ขยายเวลาออกทุกข์ 30 ต.ค.

2017-10-10 15:30:05

ครม.ขยายเวลาออกทุกข์ 30 ต.ค.

Advertisement

ครม.มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาไว้ทุกข์ ลดธงครึ่งเสา ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศไปจนถึง 29 ต.ค. กำหนดออกทุกข์ 30 ต.ค.เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ของ 10 ต.ค. พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่า เนื่องจากมีพระบรมราชโอการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชสำนักออกทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2560 ตามประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องการกำหนดการออกทุกข์ของข้าราชสำนัก เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2560 ดังนั้น เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกัน และเป็นไปตามพระราชโองการดังกล่าว สำนักนายกรัฐมนตรี จึงเสนอให้นายกรัฐมนตรีทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2560 โดยที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้ขยายช่วงเวลาไว้ทุกข์ และลดธงครึ่งเสา ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและหน่วยงานของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13-29 ต.ค.นี้ รวมระยะเวลา 17 วัน พร้อมกำหนดให้ วันที่ 30 ต.ค.เป็นวันออกทุกข์ โดยให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานที่ศึกษาและหน่วยงานของรัฐ เริ่มเก็บผ้า ป้าย ขาวดำ นับตั้งตั้งแต่ช่วงคืนของวันที่ 29 ต.ค.นี้ ทั้งนี้ จะมีประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป