กรมทรัพย์สินทางปัญญาชวนเอสเอ็มอีติดปีกความรู้พัฒนาต่อยอดธุรกิจ

2020-09-10 12:53:25

กรมทรัพย์สินทางปัญญาชวนเอสเอ็มอีติดปีกความรู้พัฒนาต่อยอดธุรกิจ

Advertisement

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เชิญชวนผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยและขนาดย่อม ในกลุ่มเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว สมัครเข้าร่วมโครงการ  Intellectual Property for Business 2020 จัดขึ้นเพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs โดยการติดปีกความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมพัฒนาต่อยอดธุรกิจโดยนักพัฒนาผลิตภัณฑ์มืออาชีพ พร้อมชิงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์และรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึง 22 ก.ย.นี้


เมื่อวันที่ 10 ก.ย. นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า “โครงการ Intellectual Property for Business 2020 หรือ IP4B2020 เป็นโครงการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย (Micro) และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) สามารถนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยต่างๆ มาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของสินค้าและบริการ และสามารถทำตลาดโดยใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง ตลอดจนได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะได้รับคำแนะนำเชิงลึกรายบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ  และเรียนรู้วิธีสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุค New Normal” โครงการ IP4B2020 มุ่งพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model) ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy), เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของคนไทยด้วยการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะข้อมูลจากเอกสารสิทธิบัตรที่จะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนและเวลาในการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี


นายทศพล  กล่าวต่อว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 ก.ย. 2563 ทางเว็บไซต์ www.ip4b2020.com โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย จะได้รับโล่และประกาศนียบัตร รวมทั้งเงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท นอกจากนี้ จะได้รับการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์อย่างเข้มข้น การให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการต่อยอดธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคล การออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์โดยนักพัฒนาผลิตภัณฑ์มืออาชีพ การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ช่วยหาช่องทางการจำหน่ายให้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรอบสุดท้ายจะได้รับความรู้และหลักสูตรสุด exclusive กับ Shopee (ประเทศไทย) ตลอดจนโปรโมชั่ยพิเศษจากโครงการต่อไป ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.ip4b2020.com แอพพลิเคชั่น LINE : @ip4b2020 E-mail : comtact@ip4b2020 หรือโทร. 061-662-1095