"นิพนธ์"เปิดโครงการระบบประปา รร.

2020-09-08 21:55:14

"นิพนธ์"เปิดโครงการระบบประปา รร.

Advertisement

"นิพนธ์"เปิดโครงการระบบประปา รร.  หนุน กปน. เพิ่มมาตรฐานน้ำอุปโภค-บริโภค คนลุ่มน้ำแม่กลอง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่ รร.วัดหนองจิก อ.กำแพงแสน จซนครปฐม นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการระบบประปาโรงเรียน ของการประปานครหลวง โดยมีนายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.นครปฐม นายมิน ประจวบวัน รักษาราชการแทน ผอ.การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 นายนัทวัฒน์ เหล่าเปี่ยม ผอ.รร.วัดหนองจิก พนักงาน กปน. พร้อมอาจารย์ นักเรียน รร.วัดหนองจิกเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


นายนิพนธ์ กล่าวว่า โครงการระบบประปาโรงเรียน ของการประปานครหลวง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนร่วมกันจัดหาและปรับปรุงระบบประปาของโรงเรียน พัฒนาระบบน้ำบาดาลให้แก่สถาบันการศึกษาและชุมชน การประปานครหลวงเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ นอกจากภารกิจหลักแล้ว การประปานครหลวงยังให้ความสำคัญกับทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ตลอดจนชุมชนและสังคมที่อยู่ต้นน้ำและอยู่ห่างไกลความเจริญ ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าถึงน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด โดยการประปานครหลวงได้ลงพื้นที่ชุมชนต้นน้ำเพื่อสร้างความสัมพันธ์ รับฟังความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการระบบประปาโรงเรียนเพื่อปรับปรุงระบบประปา รร.วัดหนองจิก ซึ่งเป็นพื้นที่ในลุ่มน้ำแม่กลองเพื่อช่วยเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีและสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ถือเป็นแนวทางสำคัญของ กปน.ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมไทย ช่วยให้พี่น้องประชาชนลดภาระรายจ่ายในการซื้อน้ำดื่ม และมีโอกาสเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม


“สิ่งสำคัญคือต้องสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลทรัพยากรน้ำ รู้คุณค่า และร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ด้วยการตรวจสอบอุปกรณ์การใช้น้ำทั้งที่โรงเรียนและภายในบน และรีบซ่อมแซมทันที เมื่อพบปัญหาแตกรั่วซึม เพื่อสงวนน้ำต้นทุนไว้ให้ทุกภาคส่วนใช้อย่างเพียงพอทั้งในปีนี้และปีต่อ ๆ ไป” นายนิพนธ์กล่าว

จากนั้นนายนิพนธ์ และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและอุปกรณ์ประหยัดน้ำ รวมทั้งอบรมให้ความรู้ช่างประปาเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างอาชีพและลดรายจ่าย ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมความมั่นคง ของเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป