ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งปลด "วิระชัย" พ้น รอง ผบ.ตร.

2020-09-07 13:45:57

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งปลด "วิระชัย" พ้น รอง ผบ.ตร.

Advertisement

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งปลด "พล.ต.อ.วิระชัย" พ้นจาก "รอง ผบ.ตร." โดยให้มีผลตั้งแต่ 29 ก.ค.63  

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่ง โดยระบุว่า ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำรองราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.2563 เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนและขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 104 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบข้อ 2 วรรคสอง ของกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการใด หรือสำรองราชการในส่วนราชการใด พ.ศ. 2548 ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความ กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.2563