นายกฯลงนาม "พล.ต.อ.วิระชัย" พ้น รอง ผบ.ตร.

2020-09-06 14:30:00

นายกฯลงนาม "พล.ต.อ.วิระชัย" พ้น รอง ผบ.ตร.

Advertisement

นายกฯลงนามคำสั่งให้  "พล.ต.อ.วิระชัย" พ้นจากตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. หลังถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. ผู้สื่อข่ายงานว่า มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 ส.ค.2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่ง ระบุว่า ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ข้าราชการตำรวจ ตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. สำรองราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.2563 เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน และขอให้นำความกราบบังคมทูลกระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 104 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบข้อ 8 วรรคสอง ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการใด หรือสำรองราชการในส่วนราชการใด พ.ศ.2548  ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.2563 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ง

ทั้งนี้ พล.ต.อ.วิระชัย ถูกสำรองราชการเมื่อวันที่  29 ก.ค.2563 พร้อมถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง กรณีเปิดเผยความลับของทางราชการและฝ่าฝืนระเบียบคำสั่งว่าด้วยการให้ข่าวสัมภาษณ์