ปชช.หนุนแนวคิด 2 ปีเลือกตั้งล้มล้าง"เผด็จการ"

2020-09-05 13:15:29

ปชช.หนุนแนวคิด 2 ปีเลือกตั้งล้มล้าง"เผด็จการ"

Advertisement

"ซูเปอร์โพล" เผย "ประชาชน" หนุนแก้ รธน. "2 ปี"เลือกตั้งใหม่ เชื่อล้ม "เผด็จการ" ยึดอำนาจประชาชน

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ปลุกคนไทย ร่วมต้านเผด็จการ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,136 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายน ที่ผ่านมา เมื่อถามถึงเหตุปัจจัยที่จะช่วยไม่ให้เกิดเผด็จการยึดอำนาจ พบว่า ประชาชนร้อยละ 88.5 ระบุว่า ต้องรณรงค์ความรักความสามัคคีของคนในชาติจะช่วยไม่ให้เกิด เผด็จการยึดอำนาจ รองลงมาร้อยละ 88.3 ระบุ ว่า คนไทยทุกคนมีหัวใจประชาธิปไตย ไม่ก่อประเด็นขัดแย้งรุนแรงบานปลาย ขณะที่ร้อยละ 87.8 ระบุ ว่า ให้คนดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และเก่งกล้าปกครองประเทศ ร้อยละ 86.1 ระบุ ว่า คนไทยทุกคนร่วมกันปกป้องรักษาสถาบันหลักของชาติจะช่วยไม่ให้เกิดเผด็จการยึดอำนาจ ร้อยละ 83.0 ระบุ ว่า ไม่เผชิญหน้าความรุนแรงระหว่างกลุ่มหนุนกับกลุ่มต้าน ร้อยละ 82.8 ระบุว่า สื่อมวลชนช่วยกันสร้างความสงบสุขในบ้านเมือง ร้อยละ 82.3 ระบุ ว่า ม็อบทำตามกฎหมายการชุมนุมทุกประการ ร้อยละ 82.2 ระบุ ว่า ทุกฝ่ายหยุดระดมปลุกปั่น มั่วสุม หยุดความรุนแรงการเมืองทุกรูปแบบ ร้อยละ 77.4 ระบุ ว่า อย่าให้ฝ่ายการเมืองชี้นำสร้างความขัดแย้งในชาติ และร้อยละ 73.2 ระบุ ว่า อย่าให้ต่างชาติเข้าแทรกแซงประเทศไทย จะช่วยไม่ให้เกิดเผด็จการยึดอำนาจ

ที่น่าพิจารณาคือ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 93.0 เห็นด้วยต่อการทำตามกฎหมาย ใครผิดว่าไปตามผิด ดำเนินการทุกคดี หยุดพฤติกรรมลอกเลียนแบบได้ ในขณะที่ร้อยละ 7.0 ไม่เห็นด้วย ที่น่าสนใจ คือ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.1 ระบุ ว่า ควรแก้รัฐธรรมนูญให้รัฐบาลอยู่ไม่เกิน 2 ปีแล้วเลือกตั้งใหม่ จะช่วยลดโอกาสเกิดเผด็จการยึดอำนาจ เพราะการเลือกตั้งก็คือการคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจ รัฐบาลจึงต้องเร่งทำงานหนักสร้างผลงาน ถ้าทำดีก็ได้กลับเป็นรัฐบาลอีก ถ้าไม่ดีและอยู่นานไปจนเป็นเหตุให้เกิดการคอรัปชั่น หรือเกิดความขัดแย้งคนในชาติให้รัฐบาลอยู่สั้นๆ ปิดช่องให้ฝ่ายตรงข้ามยุยงปลุกปั่นความขัดแย้ง ปิดโอกาสเผด็จการยึดอำนาจ เป็นต้น ขณะที่ประชาชนร้อยละ 29.9 ระบุว่า ไม่ควร เพราะอายุรัฐบาลสั้นเกินไป ไม่เห็นผลงาน และสิ้นเปลืองงบประมาณการเลือกตั้ง
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การร่วมต่อต้านเผด็จได้สำเร็จ ขึ้นอยู่กับหลายเหตุปัจจัยมากกว่าการปลุกเร้าให้ประชาชนมีหัวใจประชาธิปไตยเพียงอย่างเดียว เพราะถ้าคนในชาติมีความรักความสามัคคีกันร่วมกันปกป้องรักษาสถาบันหลักของชาติ มีคนดี คนเก่งคนกล้าปกครองประเทศ มีสื่อสร้างสรรค์ช่วยทำบ้านเมืองสงบสุข ม็อบทุกม็อบทำตามกฎหมายชุนนุม ทุกฝ่ายหยุดความรุนแรงทุกรูปแบบ เลิกเรียกกลุ่มต่างๆ ว่า ชังชาติ สลิ่ม อย่าให้ต่างชาติแทรกแซงไทย และแก้รัฐธรรมนูญให้รัฐบาลอยู่ในวาระสั้นลง เพื่อใช้การเลือกตั้งคืนอำนาจให้กับประชาชนแทนการถูกยึดอำนาจด้วยเผด็จการ ผลที่ตามมา คือ การปิดประตูสู่เผด็จการยึดอำนาจน่าจะจบที่รุ่นเราได้ จึงขอเสนอทฤษฎี หน้าต่างแตก (Broken Window Theory) เพื่อยับยั้งพฤติกรรมลอกเลียนแบบทำตามกันในการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือก่อเหตุขัดแย้งรุนแรงบานปลายขึ้นในชาติ