รัฐบาลชวนร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

2020-09-04 17:10:39

รัฐบาลชวนร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

Advertisement

รัฐบาลขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงาน “เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

เมื่อวันที่ 4  ก.ย. นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้เห็นชอบให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวโรกาสต่างๆ ตั้งแต่พุทธศักราช 2533 เป็นต้นมา ในปีพุทธศักราช 2563 ถือเป็นครั้งที่ 31 มหาเถรสมาคม ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการ แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงสนพระทัยในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี มาโดยตลอด โดยเฉพาะประเพณีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งได้เสด็จฯ มาสดับพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติ ณ พุทธมณฑล เป็นจำนวนถึง 14 ครั้งด้วยกัน โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมรับฟังและรับเป็นเจ้าภาพ กัณฑ์เทศน์มหาชาติในแต่ละกัณฑ์ พร้อมทั้ง ได้กราบอาราธนาพระภิกษุที่มีความสามารถในการเทศน์มหาชาติ มาเป็นองค์แสดงในแต่ละกัณฑ์อีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5-8 ก.ย.2563 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติและร่วมฟังเทศน์มหาชาติ “มหาเวสสันดรชาดก” 13 กัณฑ์ ซึ่งในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานเทศน์มหาชาติฯ และ ในวันจันทร์ที่ 7  ก.ย.2563 เวลา 14.00 น. ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินมาทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ เวสสันดรชาดก และทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ “กัณฑ์มัทรี” ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม