โพลชี้ ปชช.ยึดคำสอนพ่อใช้ชีวิตพอเพียง

2017-10-08 10:00:10

โพลชี้ ปชช.ยึดคำสอนพ่อใช้ชีวิตพอเพียง

Advertisement

“นิด้าโพล”เผยผลสำรวจ ประชาชนส่วนใหญ่ น้อมนำหลักคำสอนพอเพียงสำหรับการดำรงชีวิต ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในดำเนินชีวิต

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 2,000 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 2 – 4 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยถามถึงการนำหลักคำสอน หลักการดำเนินชีวิต ของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ ในชีวิต พบว่า ร้อยละ 89.50 ระบุว่า มีความพอเพียงสำหรับการดำรงชีวิต,ร้อยละ 36.75 มีความพอดี ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ทำเกินฐานะและกำลัง, ร้อยละ 30.75 ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง, ร้อยละ 23.85 ต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละและไม่ย่อท้อ, ร้อยละ 8.85 การเอาชนะใจตน ต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เรารับทราบว่าเป็นความดี, ร้อยละ 8.80 มีความอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม, ร้อยละ 8.45 รู้ตัวอยู่เสมอ จะทำให้เป็นคนมีระเบียบ แล้วจะทำการงานต่างๆได้, ร้อยละ 7.90 พูดจริงทำจริง ผู้หนักแน่นในสัจจะ จึงได้รับความสำเร็จ, ร้อยละ 5.75 คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ ควรจะต้องรับและจะต้องให้ และร้อยละ 5.40 ระบุว่า หนังสือเป็นออมสิน หนังสือเป็นสิ่งสำคัญ คล้ายๆ ธนาคารความรู้ และเป็นออมสิน

เมื่อถามถึงสิ่งที่คิดว่าจะทำเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9ในอนาคต ร้อยละ 65.40 ระบุว่า ทำความดีด้วยการอาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักการเสียสละเวลา โดยไม่หวังผลตอบแทน,ร้อยละ 41.95 พอเพียง ประหยัด และอดออม ชีวิตจะสุขเพียงพอ, ร้อยละ 30.25 ทำความดีง่ายๆ ด้วยการให้และบริจาค รู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ, ร้อยละ 27.10 ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล มีส่วนร่วมในการช่วยลดภาวะโลกร้อนแบบง่ายๆ, ร้อยละ 13.70ทำใจให้เป็นสุข ด้วยการรู้จักลด ละ เลิกอบายมุข มีสติอยู่ในความไม่ประมาท, ร้อยละ 12.35 หยิบยื่นความรักและความปรารถนาดีแก่ผู้อื่น, ร้อยละ 9.45 ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ลดการเพิ่มขยะ ใช้ถุงพลาสติกที่ไม่จำเป็น และร้อยละ 2.35 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และจะน้อมนำหลักคำสอนของพระองค์ท่านทุกข้อมาใช้ในการดำเนินชิวิต