โปรดเกล้าฯคืนฐานันดรศักดิ์ ยศทหาร เครื่องราชอิสริยาภรณ์ "เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี"

2020-09-02 14:35:45

โปรดเกล้าฯคืนฐานันดรศักดิ์ ยศทหาร เครื่องราชอิสริยาภรณ์   "เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี"

Advertisement

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯคืนฐานันดรศักดิ์ ยศทหาร เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา  "เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี" 

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่  29 ส.ค. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งให้ดำรงฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยที่ น.ส.สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง จึงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ น.ส.สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ดำรงฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหาร และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา สืบเนื่องตลอดมา โดยให้ถือว่า ไม่เคยถูกถอดถอนฐานันดรศักดิ์  กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรามาก่อน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28  ส.ค.  2563

ประกาศ  ณ วันที่ 29 ส.ค.2563 เป็นปีที่  5  ในรัชกาลปัจจุบัน