เดินหน้าโครงการ smart ชุมแพ พ.ศ.2563

2020-09-01 17:20:14

เดินหน้าโครงการ smart ชุมแพ พ.ศ.2563

Advertisement

ผวจ.ขอนแก่นเป็นประธานพิธีลงนามการบันทึกข้อตกลงโครงการ smart ชุมแพ พ.ศ.2563


เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานพิธีลงนามการบันทึกข้อตกลง (MOU)ระหว่าง อ.ชุมแพและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องความร่วมมือโครงการ “smart ชุมแพ” พ.ศ.2563 โดยมี นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ กล่าวต้อนรับ นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ กล่าวรายงานที่มาและความสำคัญ โครงการ smart ชุมแพ พ.ศ.2563 พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอชุมแพ ร่วมในพิธีครั้งนี้ ก่อนพิธีลงนาม อ.ศุภชาติ บุตรดีขันธ์ กรรมการและที่ปรึกษาผังเมืองรวม จ.เชียงใหม่ได้บรรยายในหัวข้อ กระบวนการ วิธีการ ในการดำเนินโครงการ “smart ชุมแพ” พ.ศ.2563 เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในโครงการฯ ประโยชน์ที่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน จะได้รับจากโครงการ


นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ กล่าวว่า อ.ชุมแพได้รับเลือกเป็นเมือง smart city จึงได้เตรียมความพร้อมให้เป็นเมืองอัจฉริยะในการบริหารและจัดการเมือง โดย อ.ชุมแพได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการเตรียมความพร้อม “smart ชุมแพ” พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนวัตกรรมท้องถิ่น

ด้านนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า โครงการ “smart ชุมแพ” พ.ศ.2563 ทาง  อ.ชุมแพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคีเครือข่ายได้ตกลงร่วมมือกันดำเนินงาน เชื่อมันว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาและเสริมสร้างพลังทางความรู้ให้กับท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก่อให้เกิด Smart People บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ภายใต้ความร่วมมือในรูปแบบกัลยาณมิตรที่เติบโตไปพร้อมกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่ยั่งยืนต่อไป


ทั้งนี้ จากนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องของ Smart City ได้เข้ามามีบทบาทต่อสังคมชุมชนมากขึ้นตามการพัฒนาแบบ ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ Thailand 4.0  จ.ขอนแก่น ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) นำร่อง 1 ใน 7 ของประเทศไทยจากรัฐบาล ร่วมกับ จ.ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดทำแผนการขับเคลื่อนใน 6 ด้าน อันประกอบด้วย smart mobility , smart living , smart citizen , smart economy , smart environment และ smart governance ทั้งนี้ Khon Kaen Smart City จะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องมีการพัฒนาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของจังหวัด ท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนในทุกภาคส่วน