"พล.อ.สุกิจ"นั่งประธาน กสทช.คนใหม่

2017-10-06 10:00:18

"พล.อ.สุกิจ"นั่งประธาน กสทช.คนใหม่

Advertisement

มติ กสทช.เลือก “พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร” นั่งเก้าอี้ประธาน กสทช.

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ในวันนี้ที่ประชุม กสทช. วาระพิเศษ มีมติเลือก พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ กสทช. ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กสทช. แทน พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 70 ปีเมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามบทเฉพาะกาล ตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติไว้ว่า “ ในกรณีที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กสทช. ให้กรรมการ กสทช. ที่เหลืออยู่เลือกกรรมการ กสทช. คนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน กรรมการ กสทช. ต่อไป” โดยกรรมการ กสทช. ที่เหลืออยู่ทั้ง 7 คน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่จำเป็นไปพลางก่อน จนกว่ากรรมการ กสทช. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม เข้ารับหน้าที่