รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

2020-08-11 10:35:35

รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  "พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

Advertisement

รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 อย่างสมพระเกียรติ พร้อมขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยมีแนวทางการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. ในส่วนกลาง จัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 89 รูป โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภริยา ในส่วนภูมิภาค มอบหมายกระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยจัดพิธีพร้อมกันกับส่วนกลาง สำหรับในต่างประเทศ มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
2. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ในส่วนกลาง จัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง งดการจัดริ้วขบวน ในส่วนภูมิภาค มอบหมายกระทรวงมหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลาง สำหรับ ในต่างประเทศ มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะมีพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าฯ ถวาย ณ สวนจิตรลดา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยไม่มีการจัดริ้วขบวนเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม และขอพระราชทานให้มีผู้แทนออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม และมอบหมายให้ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม

3. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 19.19 น. ในส่วนกลาง จัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นพิธีต่อเนื่องจากพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยภริยา ในส่วนภูมิภาค มอบหมายกระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม สำหรับในต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม4. การจัดกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” โดยนายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมทั้งคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส จะมอบถุงปันสุข (สิ่งของเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน) ให้กับเด็ก และร่วมกิจกรรม ปลูกพืชผักสวนครัว ปล่อยปลา และเลี้ยงอาหารแก่เด็ก ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

5. หน่วยแพทย์พระราชทาน กองแพทย์หลวง และกองแพทย์ราชสำนักและแพทย์ประจำพระองค์ ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ และกรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจโรคทั่วไป อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และกู้ชีพชั้นสูง รวมทั้งการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกรณีที่มีความจำเป็นแก่ประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งมีรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย (รถตรวจโควิด-19) มาให้บริการที่ท้องสนามหลวง จำนวน 3 คัน

6. การจัดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ระหว่างวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรม 3 แนวทาง ได้แก่6.1 การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ประกอบด้วย 1) การจัดกิจกรรมการแจกถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็น ให้แก่เด็ก สตรี และการดำรงชีวิตของครอบครัวที่ขาดแคลน โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ พร้อมด้วยกระทรวงพาณิชย์ และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานร่วมสนับสนุนสิ่งของจำเป็น 2) การบริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาในการดำรงชีพ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสตรี ตลอดจนการบริการจัดหางาน และการฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงาน โดยกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

6.2 นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ประชาชนสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้ ยังมีการสาธิต และการฝึกอาชีพให้กับสตรี โดยมีกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ร่วมกับภาคีภาคเอกชนเครือข่ายของรัฐบาล

6.3 การจัดอาหารและเครื่องดื่มให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะของอาหารปรุงสด โดยมีกระทรวงกลาโหม จัดรถครัวสนามบริการอาหารปรุงสด จำนวน 2 คัน ทั้งนี้ มีภาคีภาคเอกชนเครือข่ายรัฐบาล และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่มและอาหารปรุงสดให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน โดยแบ่งรอบการบริการอาหารและเครื่องดื่มเป็น 2 รอบ ได้แก่ เวลา 10.00 - 12.00 น. และรอบเวลา 15.00 - 18.00 น.

7. การเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐาน พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดที่สำหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตลอดจนตกแต่งซุ้มและประดับไฟตามสถานที่และถนนสายหลัก และจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลลงบนหน้าหลักของเว็บไซต์ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563 ด้วยความสมัครใจ การประดับไฟนั้นให้มีระยะเวลาตามความเหมาะสม8. การจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลของคณะบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีกรมประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ทุกสถานีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

9. การถ่ายทอดสดการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม กับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ณ ท้องสนามหลวง เพื่อเผยแพร่ภาพและเสียงทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ทุกสถานี สถานีโทรทัศน์ Thai TV Global Network สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ NBT World สื่อออนไลน์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนได้รับชมรับฟังและดำเนินการจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลาง โดยมีกรมประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ทุกสถานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

10. การแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แปรอักษรเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 500 ตัว ระยะเวลาในการแสดง 10 นาที ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งศูนย์บังคับอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ตั้งอยู่ที่สนามฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และมีสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ จำกัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธีและกิจกรรมที่รัฐบาล ส่วนราชการ และภาคเอกชน ได้จัดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน