อนุ กมธ. จ่อเสนอปลดล็อก “กระท่อม”ออกจากยาเสพติดประเภท 5

2020-08-05 19:05:51

อนุ กมธ. จ่อเสนอปลดล็อก “กระท่อม”ออกจากยาเสพติดประเภท 5

Advertisement

อนุ กมธ. จ่อปลดล็อก “กระท่อม”ออกจากยาเสพติดประเภท 5 เตรียมชง “วิปรัฐบาล” เสนอเข้าสภาฯ สมัยประชุมนี้

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่รัฐสภา รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะโฆษกคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติ (อนุวิป) และคณะ ร่วมกันแถลงข่าวผลการประชุมคณะอนุ กมธ. ซึ่งในวันนี้ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ ครม. เป็นผู้เสนอ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ ด้วยปัจจุบันพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แต่ในหลายประเทศมิได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ประกอบกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 และพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1872 มิได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลและบริบทของสังคมไทยในบางพื้นที่ที่มีการบริโภคพืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน จึงสมควรยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5


รศ.ดร.รงค์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ อนุ กมธ. จะเสนอร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวไปยังคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) เพื่อเตรียมบรรจุเป็นญัตติเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ซึ่งคาดว่าจะทันในสมัยประชุมนี้ ทั้งนี้ วิปรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของประชาชนโดยเร็วที่สุด