โปรดเกล้าฯพ.ร.บ.งบประมาณ 2.9 ล้านล้านบาท

2017-10-02 22:10:59

โปรดเกล้าฯพ.ร.บ.งบประมาณ 2.9 ล้านล้านบาท

Advertisement

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2561 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2560 เป็นต้นไป  จํานวน 2.9 ล้านล้านบาท สำหรับงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ในความควบคุมของกระทรวงการคลังและ สํานักงบประมาณ ให้ตั้งเป็นจํานวน 97,823, 525,500 บาท

รายละเอียด พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561