"อนุทิน"เซ็นแต่งตั้ง"หมอบุ๋ม"เป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุข

2020-07-30 17:15:19

"อนุทิน"เซ็นแต่งตั้ง"หมอบุ๋ม"เป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุข

Advertisement

"อนุทิน"ลงนามแต่งตั้ง "หมอบุ๋ม" เป็น "โฆษกกระทรวงสาธารณสุข" ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. มีรายงานจากกระทรวงสาธารณสุข ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงสาธารณสุข โดยระบุข้อความว่า เพื่อให้การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2545

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงแต่งตั้ง นางสาว พรรณประภา ยงค์ตระกูล ขึ้นเป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 1.แถลงข่าวประจำวัน, 2.แถลงข่าวการประชุมกระทรวงสาธารณสุข, 3.แถลงข่าวาระอื่นๆ และปฏิบัติงานด้านการสื่อสารตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย, 4.จัดทำแผนงาน โครงการ การสื่อสาร จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานของกระทรงสาธารณสุข และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานสนับสนุนและปฏิบัติ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 30 ก.ค.2563