สภาฯ มีมติตั้ง กมธ.ฯ รับฟังความเห็น นศ.ปมขับไล่รัฐบาล

2020-07-23 17:25:40

สภาฯ มีมติตั้ง กมธ.ฯ รับฟังความเห็น นศ.ปมขับไล่รัฐบาล

สภาฯ มีมติตั้ง กมธ.ฯ รับฟังความเห็นของ นศ. เพื่อหาทางออกร่วมกัน กรณีรวมตัวขับไล่รัฐบาล

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. มีรางานจากรัฐสภา ว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฏรเพื่ออภิปรายญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณามีมติให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เป็นวันที่ 2 จนกระทั่งเวลา 14.20 น. การอภิปรายจึงเสร็จสิ้น จากนั้นนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 ซึ่งเป็นประธานการประชุม ได้ให้สมาชิกลงมติ ว่าจะให้สภาฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วส่งเรื่องไห้รัฐบาลรับไปพิจารณาต่อหรือไม่ ผลปรากฏว่าเห็นด้วย 177 เสียง ไม่เห็นด้วย 261 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ต่อมา นายศุภชัย ให้ที่ประชุมลงมติตามญัตติของพรรคร่วมรัฐบาล ว่าจะให้มีการตั้ง กมธ.วิสามัญฯ หรือไม่ ผลปรากฏว่าที่ประชุมเห็นด้วย 260 เสียง ไม่เห็นด้วย 178 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จำนวน 39 คน ระยะเวลาทำงาน 90 วัน