ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง-โยกย้ายข้าราชการระดับสูง มท. 36 ตำแหน่ง

2020-07-14 22:10:09

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง-โยกย้ายข้าราชการระดับสูง มท. 36 ตำแหน่ง

Advertisement

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง-โยกย้ายข้าราชการระดับสูง มท. “บุญธรรม” นั่งอธิบดี ปภ. ส่วน “พรพจน์” นั่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  ด้าน ผวจ.ระยองย้ายไปนครปฐม

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอบัญชีรายชื่อแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย (มท.)  ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป ดังนี้

1. นายชยาวุธ จันทร พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.ราชบุรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

2. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.อุดรธานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

3. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผวจ.ตาก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดทรวง

4. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

5. นายเสถียร เจริญเหรียญ พ้นจากตำแหน่งวิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตรวจราชการกระทรวง

6. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

7. นายพรพจน์ เพ็ญพาส พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

8.นายทรงพล ใจกริ่ม พ้นจากตำแหน่งตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.กาฬสินธุ์ 

9.นายสุธี ทองแย้ม พ้นจากตำแหน่งผวจ.อำนาจเจริญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.จันทบุรี 

10.นายไมตรี ไตรติลานันท์ พ้นจากตำแหน่งผวจ.สุโขทัย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ฉะเชิงเทรา

11.นายสมบูรณ์ ศิริเวช  พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ชัยนาท

12.นายภิญโญ ประกอบผล พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ตราด 

13.นายอำพล อังคภากรณ์กุล พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.นครนายก

14.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจ.ระยอง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.นครปฐม

15.นายไกรศร กองฉลาด พ้นจากตำแหน่งผวจ.สุรินทร์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.นครพนม 

16.นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ พ้นจากตำแหน่งผวจ.ปัตตานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ. นครศรีธรรมราช 

17.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากตำแหน่งผวจ.พิจิต และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ. นครสวรรค์

18.นายนิพนธ์ บุญหลวง พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ. น่าน 

19.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่งผวจ.เลย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ปทุมธานี 

20.นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ พ้นจากตำแหน่งผวจ.สระแก้ว และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ปราจีนบุรี 

21.นายราชิต สุดพุ่ม พ้นจากตำแหน่งพูดตรวจราชการกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ปัตตานี  

22.นายรังสรรค์ ตันเจริญ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ.พิจิตร 

23.นายรณชัย จิตรวิเศษ พ้นจากตำแหน่งผวจ.หนองคาย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ.พิษณุโลก 

24.นายกฤษณ์ คงเมือง พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ.ชรบูรณ์

25.นายชยันต์ ศิริมาศ พ้นจากตำแหน่งผวจ.มุกดาหาร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผวจ.ร้อยเอ็ด

26.นายชาญนะ เอี่ยมแสง พ้นจากตำแหน่งผวจ.นครปฐม และให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ระยอง 

27.นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ พ้นจากตำแหน่งผวจ.ชัยนาท และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ราชบุรี

28.ให้นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ลพบุรี

29.ให้นายชัยธวัช เนียมศิริ พ้นจากตำแหน่งผวจ.กาฬสินธุ์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.เลย

30.นายวันชัย คงเกษม พ้นจากตำแหน่งผวจ.ร้อยเอ็ด และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.สมุทรปราการ

31.นายเกียรติศักดิ์ จันทรา พ้นจากตำแหน่งผู้ผวจ.มหาสารคาม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.สระแก้ว

32.นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.สุพรรณบุรี

33.นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พ้นจากตำแหน่งผวจ.แม่ฮ่องสอน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.สุรินทร์

34.นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ พ้นจากตำแหน่งผวจ.ยโสธร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.หนองคาย

35.นายทวีป บุตรโพธิ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.อำนาจเจริญ  

36.นายสยาม ศิริมงคล พ้นจากตำแหน่งผวจ.นครพนม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.อุดรธานีแท็กที่เกี่ยวข้อง