ศูนย์วัฒนธรรมพร้อมเปิดให้บริการแบบ New Normal

2020-07-02 10:41:10

ศูนย์วัฒนธรรมพร้อมเปิดให้บริการแบบ New Normal

Advertisement

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดให้บริการแบบ New Normal วางมาตรการเข้มป้องกันและยับยั้ง โควิด-19 โดยการแสดงแรกที่มีผู้เข้าชมจะเริ่ม  18 ก.ค. นี้

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้แถลงผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เป็นลำดับ เปิดโอกาสให้พื้นทีเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงสถานบันเทิงสามาถเปิดให้บริการลูกค้าได้แต่ต้องควบคุมดูแลให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ ศบค. อย่างเคร่งครัด กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากสถานการณ์ในครั้งนี้ และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) New Normal ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับการจัดโครงการ กิจกรรม ประชุม การแสดงและคอนเสิร์ตต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ณ หอประชุมใหญ่ หอประชุมเล็ก ลานกลางแจ้ง ห้องนิทรรศการหมุนเวียนและห้องประชุม ในเดือน ก.ค.2563 เป็นต้นไป โดยได้จัดทำการลงทะเบียนการใช้งานแอพพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อให้ผู้ใช้บริการทำการเช็คอินและเช็คเอาท์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และในวันแรกของการเปิดให้บริการ เวลา09.30 น. กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ทำการจำลองสถานการณ์การเปิดใช้สถานที่ในหอประชุมใหญ่ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยทำเสมือนจริงมีผู้เข้าชมการแสดงในหอประชุมใหญ่

อธิบดี สวธ. เผยต่อว่า การแสดงแรกเป็นการคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563 ในวันที่ 18 ก.ค.2563 โดยวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า(Royal Bangkok Symphony Orchestra หรือที่รู้จักกันในชื่อวง RBSO)  สำหรับมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) New Normal ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จะแบ่งออกเป็น 3 มาตรการสำหรับ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผู้จัดงานหรือผู้เช่าสถานที่ และผู้มาชมการแสดง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ มาตรการสำหรับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ควบคุมการเข้าออกสถานที่โดยจัดให้มีจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมจัดทำสัญลักษณ์แสดงผ่านการคัดกรอง จุดลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ผ่านระบบแอพพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลลงสมุดหากไม่มีแอปพลิเคชัน มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70 เปอร์เซ็นต์ และพรมฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่บริการต่าง ๆ รวมถึงสัญลักษณ์เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1-2  เมตรทุกพื้นที่ที่มีการรอคิวและที่นั่งชมการแสดง ซึ่งจากเดิมให้บริการจำนวน 1,757  ที่นั่ง เหลือเพียง 495  ที่นั่ง

มาตรการสำหรับผู้จัดงานหรือผู้เช่าสถานที่ ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค.  และมาตรการของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด โดยต้องทำบันทึกข้อตกลงและส่งแผนการจัดงานหรือแนวทางปฏิบัติให้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทราบไม่น้อยกว่า 15  วันก่อนจัดงาน กำหนดรอบการแสดงในระยะเวลาไม่เกิน 2  ชั่วโมงต่อรอบการแสดงและงดพักครึ่งการแสดง หรือหากมีความจำเป็นต้องมีมารการควบคุมระยะห่างอย่างเคร่งครัด กำกับให้ทีมงาน นักดนตรี นักแสดงและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องลงทะเบียนผ่านระบบแอพพลิเคชันไทยชนะ  หรือลงบันทึกในสมุด ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยและ Face Shield ตลอดเวลา ยกเว้นการแสดงบนเวที รักษาระยะห่าง คล้องบัตรเจ้าหน้าที่แสดงตน ล้างมือด้วยสบู่และแอลกอฮอล์เจล สำหรับอาหารและเครื่องดื่มต้องจัดแยกไว้สำหรับบุคลห้ามตักอาหารร่วมกัน รวมถึงใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างปฏิบัติงาน

มาตรการสำหรับผู้มาชมการแสดง ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ตรวจวัดอุณหภูมิและลงทะเบียนผ่านระบบแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือลงบันทึกในสมุด ที่จุดคัดกรองเข้าออกสถานที่ ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล ๗๐% ก่อนและหลังเข้ามาภายในหอประชุมและหลังใช้บริการห้องน้ำ การจองคิวรับบัตรการแสดงและชำระเงินล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์หรือโทรศัพท์ การนั่งชมการแสดงในจุดที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงติดตามสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ต้องไปพบแพทย์ทันที