โพลชี้คนไทยไร้สภาพคล่องต้องพึ่ง"โรงจำนำ"

2020-06-26 13:20:07

โพลชี้คนไทยไร้สภาพคล่องต้องพึ่ง"โรงจำนำ"

Advertisement

"จุฬาฯ" จับมือ "ซูเปอร์โพล" ทำวิจัยศึกษา "คนไทย" พบไร้สภาพคล่อง ต้องพึ่ง"โรงจำนำ"

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักวิจัยซูเปอร์โพล มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อตัวเลือก หรือทางออกของสภาพคล่องทางการเงินกว่า 1,200 ตัวอย่างครอบคลุมทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 25 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อสำรวจพฤติกรรมการรับรู้ การเลือกใช้บริการ ตลอดจนทัศนคติต่อตัวเลือกหรือสภาพคล่องทางการเงินของประชาชน

ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ ดำเนินการศึกษาความคิดเห็นประชาชนในตัวเลือก หรือทางออกของสภาพคล่องทางการเงินในช่วงที่สังคมไทยเผชิญสถานการณ์ไม่ปกติจากกรณีโควิด-19 การสำรวจเน้นประเด็นการรับรู้พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ตลอดจนทัศนคติต่อตัวเลือกหรือสภาพคล่องทางการเงิน ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจโดยการพัฒนาแบบสอบถามซึ่งอิงหลักคิดทางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์ และเน้นในมิติการวัดการรับรู้ผลการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
โดยผลพลระบุว่า ที่น่าเป็นห่วง คือ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 65.5 หาสภาพคล่องจากเงินกู้ในระบบ รองลงมาร้อยละ 21.2 ต้องหาสภาพคล่องจากทั้งเงินกู้ในระบบ และนอกระบบ ขณะที่ร้อยละ 4.1 พึ่งพาเงินกู้นอกระบบอย่างเดียว และร้อยละ 9.2 ระบุอื่นๆ ที่น่าพิจารณา คือ เมื่อให้ระบุแหล่งเลือกใช้บริการเพื่อเป็นทางออกของสภาพคล่องทางการเงิน พบว่าอันดับที่ 1 เลือกใช้บริการโรงรับจำนำอีซี่ มันนี่ ร้อยละ 53.2, อันดับที่ 2 ยืมเพื่อนหรือญาติร้อยละ 46.1, อันดับที่ 3 ร้านทอง ร้อยละ 42.9, อันดับที่ 4 บัตรกดเงินสด ร้อยละ 28.4, อันดับที่ 5 โรงรับจำนำของรัฐ ร้อยละ 24.8ฐ อันดับที่ 6 บัตรเครดิตร้อยละ 22.2, อันดับที่ 7 สินเชื่อธนาคาร ร้อยละ 14.5, อันดับที่ 8 สินเชื่อส่วนบุคคล ร้อยละ 12.2, อันดับที่ 9 เล่นแชร์ ร้อยละ 9.9 และอันดับที่ 10 โรงรับจำนำสยาม ร้อยละ 8.5

ผลโพล ยังเปิดเผยอีกว่า กลุ่มที่ระบุว่ายังไม่เคยมีประสบการณ์กับปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน มองว่าหากต้องใช้บริการตัวเลือกหรือทางออกหรือสภาพคล่องทางการเงินจะเลือกใช้บริการอันดับแรก คือ อันดับที่ 1 ใช้บริการจากร้านทอง ร้อยละ 15.7 อันดับที่ 2 ยืมเพื่อน /ญาติ ร้อยละ 15.3 อันดับที่ 3 โรงรับจำนำ อีซี่มันนี่ ร้อยละ 15.2 อันดับที่ 4 โรงรับจำนำ Cash Express ร้อยละ 10.8 อันดับที่ 5 บัตรกดเงินสด ร้อยละ 10.3 อันดับที่ 6 บัตรเครดิต ร้อยละ 8.5 อันดับที่ 7 โรงรับจำนำของรัฐ (สถานธนานุเคราะห์) ร้อยละ 5.9 อันดับที่ 8 โรงรับจำนำ สถานธนานุบาล ร้อยละ 4.0 อันดับที่ 9 สินเชื่อธนาคาร ร้อยละ 3.6 และอันดับที่ 10 สินเชื่อส่วนบุคคล ร้อยละ 3.4สาเหตุที่คนไทยจำนวนมากยังพึ่งพิงโรงรับจำนำเป็นหลัก สะท้อนมาในทัศนคติของของผู้บริโภคที่มีต่อโรงรับจำนำหรือทางออกของสภาพคล่องว่า อันดับ 1 ดอกเบี้ยถูกร้อยละ 68.5 อันดับ 2 ได้เงินเร็ว ร้อยละ 60.3 อันดับ 3 ทรัพย์สินไม่หาย ถ่ายของคืนได้ร้อยละ 40.5 อันดับ 4 เหมาะสำหรับต้องการเงินด่วนร้อยละ 38.5 อันดับ 5 ไม่ต้องมีคนค้ำประกันร้อยละ 35.9 อันดับ 6 ขั้นตอนง่ายใช้บัตรประชาชนใบเดียว ได้เงินเร็ว ร้อยละ 32.8 อันดับ 7 ไม่เสียเครดิตถ้าปล่อยของหลุด ร้อยละ 18.5 อันดับที่ 8 สามารถผ่อนชำระเป็นงวดๆ ได้ ร้อยละ 16 อันดับที่ 9 ระยะเวลาในการฝากนานร้อยละ 15.9 แม้จะยังมีความกังวลอยูบ้างว่า กลัวทรัพย์ถูกเปลี่ยน ร้อยละ 8.8 ที่อยู่ในอันดับที่ 10 ผลการสำรวจ ยังพบว่า เมื่อพูดถึงโรงรับจำนำแบรนด์ที่นึกถึงเป็นอันดับที่ 1 คือโรงรับจำนำอีซี่มันนี่ ร้อยละ 49.8 อันดับที่ 2 โรงรับจำนำของรัฐ (สถานธนานุเคราะห์) ร้อยละ 22.4 อันดับที่3 คือร้านทองและโรงรับจำนำ Cash Express ร้อยละ 8.2 อันดับที่ 4 สถานธนานุบาล ร้อยละ 5.5 อันดับที่ 5 โรงรับจำนำสยามร้อยละ 3.7

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แบรนด์โรงรับจำนำ อันดับที่ 1 ดอกเบี้ยถูก ร้อยละ 63.8 อันดับที่ 2 ราคาเป็นธรรม มีมาตรฐาน ร้อยละ 60.8 อันดับที่ 3 ความน่าเชื่อถือโดยรวม ร้อยละ 41.1 อันดับที่ 4 เชื่อมั่นในการเก็บทรัพย์จำนำของลูกค้าร้อยละ 32.4 อันดับที่ 5 สถานที่สะอาดและทันสมัย ร้อยละ 29.3 อันดับที่ 6 วัน เวลาเปิดทำการสอดคล้องกับลูกค้าร้อยละ 26.9 อันดับที่ 7 มีจำนวนสาขาครอบคลุม ร้อยละ 19.3 อันดับที่ 8 สามารถรับจำนำทรัพย์ได้หลากหลาย ร้อยละ 15.4 อันดับที่ 10 มีทางเลือกในการขยายเวลาในการจำนำ ร้อยละ 13.1

ศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาต สถาปิตานนท์ เปิดเผยว่า หากพิจารณาในมิติการสื่อสาร ประเด็นด้านการรับรู้ นับเป็นหัวใจสำคัญที่สะท้อน “ภาพจำฝังหัวผู้คน” โดยภาพของโรงรับจำนำ ร้านทอง หรือการหยิบยิมจากคนใกล้ชิด มักเป็น “ภาพจำ” ในคอนเทนต์ที่คนไทยพูดคุยหรือแนะนำกัน ในฐานะ “แหล่งพึ่งพิง” ยามที่ชีวิตต้องการทางออกแบบด่วนๆ คล่องตัว และเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะในยามที่บุคคลเผชิญกับปัญหาเฉพาะหน้าทางการเงิน นอกจากนี้ยังมองว่า “ภาพจำ” ดังกล่าว ยังได้รับ “การผลิตซ้ำ” จากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อตอกย้ำฐานความเชื่อเกี่ยวกับแหล่งพึ่งพึงของผู้คน และกลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่สื่อมวลชนใช้เป็นดัชนีชี้วัดระดับสภาพคล่องทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่ผู้คนเผชิญกับความจำเป็นของชีวิตที่ต้องการทางออกแบบง่าย สะดวก และคล่องตัว ผนวกกับ การที่ธุรกิจโรงรับจำนำเอกชน และธุรกิจร้านทองยุคใหม่ได้ทำงานเชิงรุกในด้านการสร้างแบรนด์และการสร้างการรับรู้ (visibility) และการเข้าถึง (accessibility) ให้ผู้คนอย่างโดดเด่น อาทิ การจัดตั้งอยู่ในแหล่งที่เป็นแลนมาร์คของชุมชน การออกแบบหน้าร้านให้ดูโปร่งใส น่ามอง การใช้โทนสีที่โดดเด่นสะดุดตา หรือแม้แต่การตั้งชื่อให้เรียกขานได้ง่ายๆ ดูทันสมัย และตอบโจทย์ที่อยู่ในใจผู้คนสำหรับการสำรวจในครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,200 กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, ชลบุรี, นครราชสีมา, ภูเก็ต และเชียงใหม่ โดยทำการสำรวจในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ขณะที่กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกได้ดังนี้ อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 3. 7, อายุระหว่าง 50-59 ปี ร้อยละ 10.9, อายุระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 25.2, อายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 32.9, อายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 24.9, อายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 2.4, อาชีพประจำของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามอันดับที่ 1 พนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ 39.2, อันดับที่ 2 ธุรกิจส่วนตัว-ค้าขาย ร้อยละ 19.7, อันดับที่ 3 อาชีพอิสระ ร้อยละ 13.3, อันดับที่ 4 พนักงานโรงงาน ร้อยละ 9.4 อันดับที่ 5 ข้าราชการ-ลูกจ้างของรัฐ-พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 6.3, อันดับที่ 5 พ่อบ้าน-แม่บ้าน-เกษียณ-ว่างงาน ร้อยละ 5.4, อันดับที่ 6 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 4.5, อันดับที่ 7 อื่นๆ เช่น อาชีพอิสระ ร้อยละ 1.4 และอันดับ 8 เกษตรกร ร้อยละ 0.8

แท็กที่เกี่ยวข้อง