พม.จับมือภาคีเครือข่ายสอนคนพิการทำเบเกอรี่

2020-06-22 19:00:38

พม.จับมือภาคีเครือข่ายสอนคนพิการทำเบเกอรี่

Advertisement

พม.จับมือภาคีเครือข่าย สอนคนพิการทำเบเกอรี่แบบมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.  นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพของคนพิการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการทำเบเกอรี่ ขนมไทย และการทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์( พม. ) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ  โดย อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร อบรมการทำอาหารให้เด็กออทิสติกและผู้ปกครองสอนคนพิการทำเบเกอรี่แบบมืออาชีพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 27 มิ.ย.2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ


นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเสมอภาคอย่างยั่งยืนของสังคมให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งได้สร้างโอกาสสำหรับกลุ่มคนพิการในประเทศไทยกว่า 2 ล้านคน สามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมและบริการของรัฐอย่างทั่วถึง ด้วยการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจและมีศักดิ์ศรี ปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ พม. โดย พก. และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ เพื่อร่วมกันพัฒนาคนและสังคมได้เต็มตามศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง สำหรับการดำรงชีวิต ด้วยการมีอาชีพและรายได้อย่างมั่นคง

นายจุติ กล่าวด้วยว่า สำหรับกิจกรรมวันนี้เป็นการนำร่องการพัฒนาทักษะอาชีพด้านอาหาร โดยจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพของคนพิการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการทำเบเกอรี่ ขนมไทย และการทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่ให้กับคนพิการทางสติปัญญาและครอบครัว ให้กับครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา 20 ครอบครัว 40 คน ได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติตั้งแต่วิธีการทำเบเกอรี่ การทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่ และการทำขนมไทย

นายจุติ กล่าวอีกว่า กิจกรรมวันนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้มีทักษะการประกอบอาชีพ อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง พร้อมพัฒนาอาหารให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งตนขอขอบคุณ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจ อาหารไทยและนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรเดช ณ กรม มหาวิทยาลัยนเรศวร และองค์กรคนพิการ ที่บูรณาการ การทำงานร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็ง