10 - 20 เม.ย. “เชียงใหม่” ห้ามขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

2020-04-08 12:00:05

10 - 20 เม.ย. “เชียงใหม่” ห้ามขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

Advertisement

เชียงใหม่ ประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 เม.ย. ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำคุกและปรับ

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ได้ออกประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 11 /2563 เรื่อง ปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด มีใจความสำคัญดังนี้

ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับ มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มาอย่างต่อเนื่อง แต่ปรากฏว่าสถานการณ์การแพระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ยังคงมีแนวโน้มแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงโอกาสเสี่ยงในการติดต่อโรคและความจำเป็นของประชาชน ตามความในข้อ 2 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 1)ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 จึงมีคำสั่ง ให้สถานที่สินค้าทั้งปลีกและส่ง ปิดพื้นที่บริเวณ จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

อนึ่ง การดำเนินการตามคำสั่งนี้เป็นไป ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกำหนดดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 10 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563