จ.ภูเก็ต สั่งปิดโรงแรมทุกประเภทสกัดโควิด-19

2020-04-03 13:30:05

จ.ภูเก็ต สั่งปิดโรงแรมทุกประเภทสกัดโควิด-19

Advertisement

วันที่ 3 เมษายน 2563 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต ลงนามคำสั่ง เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สืบเนื่องจากพื้นที่ จ.ภูเก็ต ยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง จึงออกคำสั่งให้ปิดโรงแรมทุกประเภท รวมถึงสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน ยกเว้นโรงแรมที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม

สำหรับโรงแรมที่มีผู้พักอยู่ก่อนยังสามารถพักต่อไปได้จนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องทั้งหมด ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องปิดโรงแรมโดยทันที ส่วนโรงแรมที่ยังมีนักท่องเที่ยวหรือมีผู้เข้าพักอยู่ จะต้องแจ้งจำนวนและรายชื่อผู้เข้าพักให้ที่ทำการปกครองอำเภอรับทราบ เพื่อตรวจคัดกรอง

โดยหากผู้เข้าพักคนใดมีอาการเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะต้องถูกส่งไปแยกกักหรือควบคุมไว้สังเกตอาการยังสถานที่ที่จังหวัดกำหนด หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากนี้ยังอาจรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1 โดยขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตั้งแต่วันที่ 4 เมษายนนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น