ห้ามผู้ให้บริการส่งอาหารปฎิบัติไม่เป็นธรรมฝ่าฝืนคุก 2 ปี

2020-04-02 18:45:04

ห้ามผู้ให้บริการส่งอาหารปฎิบัติไม่เป็นธรรมฝ่าฝืนคุก 2 ปี

Advertisement

เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ห้ามผู้ให้บริการส่งอาหารปฎิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด หรือทั้งจำทั้งปรับ

จากกรณีปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ทำให้ร้านอาหาร มีการจำหน่ายอาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหาร (Food Delivery Platform) เป็นจำนวนมาก ซึ่งปรากฎว่า มีข้อร้องเรียนผ่านสื่อต่าง ๆ ว่า ผู้ให้บริการส่งอาหารหลายรายโดยเฉพาะผู้ให้บริการรายใหญ่ มีการเรียกเก็บค่าบริการจากร้านอาหารในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นมาก เช่น จากเดิมร้อยละ 20 เป็น ร้อยละ 35 - 40 และมีการ เรียกเก็บค่าบริการอื่น ๆเพิ่มอีก รวมทั้งกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการส่งเสริมการขาย จากร้านอาหาร เช่น การโฆษณาแนะนำร้านอาหารให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ ผู้ให้บริการส่งอาหารหลายราย อาจมีการตกลงร่วมกันในการกำหนดหรือเพิ่มค่าบริการหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ซึ่งส่งผลทำให้ ราคาจำหน่ายอาหารเพิ่มสูงขึ้น ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนนั้น 

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ​นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ชี้แจงว่า สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้มีการติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมทางการค้าของผู้ให้บริการส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ที่ปรากฎเป็นข่าวดังกล่าวอย่างใกล้ชิด รวมทั้งพฤติกรรมทางการค้าอื่นๆ ที่อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 โดยกรณีที่เป็นการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น จะมีโทษปรับทางปกครอง ในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด หรือกรณีที่เป็นพฤติกรรมการใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม หรือกรณีที่เป็นการการตกลงร่วมกันกำหนดอัตราค่าบริการ อันเป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขัน จะมีโทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด หรือทั้งจำทั้งปรับ

​เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กล่าวต่อว่า จะดำเนินการกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้าของผู้ให้บริการจัดส่งอาหารอย่างเข้มงวด และขอให้ผู้บริการจัดส่งอาหารปฏิบัติทางการค้าอย่างเป็นธรรมโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และหากร้านอาหารพบว่าผู้ให้บริการส่งอาหารมีพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ให้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โทร. 0 2199 5444

แท็กที่เกี่ยวข้อง