โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทย 2563

2020-03-19 11:18:13

โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทย 2563

Advertisement"โครงการสถานธนานุบาลทั่วไทยพร้อมใจลดดอกเบี้ย" 

  • กรมส่งเสริมการปกครอง ได้ให้สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 แห่ง ลดอัตราดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในด้านการใช้จ่าย โดยดำเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563 (กำหนดระยะเวลา 2 เดือน) คิดอัตราดอกเบี้ย เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราร้อยละ 0.25 ต่อเดือน (จากเดิมร้อยละ 0.50) เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน (จากเดิมร้อยละ 1.25) และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะกลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยรับจำนำเดิม โดยสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ (248 แห่ง) เป็นกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563

    "โครงการคู่มือผังเมือง" 

  • กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำคู่มือตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ฉบับประชาชน รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในรูปของภาพการ์ตูน มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2563 โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th เพื่อให้ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ได้มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ที่ประกาศใช้บังคับฉบับใหม่ได้ดียิ่งขึ้น