รองนายกฯ เผยเที่ยวไทยโตร้อยละ3 ชูภูเก็ตศูนย์กลางเที่ยวระดับโลก

2017-03-22 14:30:54

รองนายกฯ เผยเที่ยวไทยโตร้อยละ3 ชูภูเก็ตศูนย์กลางเที่ยวระดับโลก

Advertisement

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยว 2 เดือนแรกนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  จากการท่องเที่ยวมีคุณมากขึ้น    ขณะที่คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ อนุมัติการพัฒนาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ดันภูเก็ตผู้ นำด้านการท่องเที่ยวทางทะเล

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560  เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบ ให้คณะกรรมอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อกับนักท่องเที่ยว พร้อมให้ความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สำหรับทิศทางการพัฒนาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลาง ท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมข้อบัญญัติกฎหมาย


 นอกจากนี้ รับทราบความคืบหน้าของการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน  ที่จะร่วมมือในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐานระหว่างกรมการท่องเที่ยวและหน่วยงานภาคีเครือข่ายรวม10 หน่วยงาน  ซึ่งจะมีการลงนามความบันทึกข้อตกลงด้านการดำเนินงานร่วมกันในวันที่3เมษายน2560นี้
สำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและท้องถิ่น ได้ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนต้นแบบ การรวบรวมฐานข้อมูลและได้แต่งตั้งคณะทำงานประชารัฐขับเคลื่อนประจำเขตพัฒนา ทั้งหมด8เขต เพื่อให้มีกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาระดับชุมชน รวมถึงการประกาศเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่นกำหนดขอบเขตอย่างชัดเจน โดยให้มีมัคคุเทศก์ประจำท้องถิ่นในพื้นที่ให้ข้อมูลและความรู้แก่นักท่องเที่ยว เป็นการกระจายได้รายสู่ท้องถิ่น ซึ่งคาดว่าจะประกาศพื้นที่ 2 เขต ได้ภายเดือน กรกฎาคมนี้
ทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการจัดระเบียบด้านการท่องเที่ยวหลังมีมาตรการแก้ไขทัวร์ผิดกฎหมาย  พร้อมรายสถานการณ์ท่องเที่ยวของไทย เดือนแรกของปี2560  มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 6.18ล้านคน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.5 สร้างรายได้327,025.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 โดยคาดว่าการท่องเที่ยวไทยจะขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และการขยายตัวการท่องเที่ยวโลก