ศาล รธน.รับพิจารณายุบ “อนาคตใหม่”

2019-12-25 15:30:05

ศาล รธน.รับพิจารณายุบ “อนาคตใหม่”

ศาลรัฐธรรมนูญรับพิจารณาคำร้องกรณี กกต.ยื่นพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ เปิดโอกาสแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่ได้รับสำเนาคำร้อง

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาเพื่อวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้อง และเอกสารประกอบคำร้อง เห็นแล้วว่า เป็นกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวอ้างผู้ถูกร้องกระทำการฝ่าฝืน มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองพ. ศ. 2560 ซึ่งบัญญัติว่า ถ้ามีให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งใน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อผู้ร้องมีหลักฐานอันสมควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องได้กระทำการอันเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ. ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3 ) ประกอบมาตรา 72 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำร้องมีไว้เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ. ศ. 2561 มาตรา 7 (13) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ. ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง แจ้งให้ผู้ร้องทราบและส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง