คพ. จัดโครงการ "รถลดฝุ่น คุณทำได้"

2019-12-19 17:30:17

คพ. จัดโครงการ "รถลดฝุ่น คุณทำได้"

Advertisement

คพ. จัดโครงการลดฝุ่น PM2.5  "รถลดฝุ่น คุณทำได้" จากรถโดยสารไม่ประจำทาง

เมื่อวันที่ นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ.ได้จัดโครงการลดฝุ่น PM2.5 จากรถโดยสารไม่ประจำทาง “รถ ลดฝุ่น ... คุณทำได้” สืบเนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานเป็นประจำทุกปี โดยในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ปัญหาฝุ่น PM2.5 จะเกิดสถานการณ์วิกฤติในช่วงเดือน ธ.ค.ถึงเดือนมี.ค.ในปีถัดไป โดยแหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 มาจากยานพาหนะ อุตสาหกรรม การใช้พลังงานในอาคารและครัวเรือน และการเผาในที่โล่ง


นายประลอง กล่าวว่า การระบายมลพิษจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ได้แก่ รถยนต์ดีเซลขนาดเล็ก รถบรรทุก และรถโดยสาร เป็นสาเหตุหลักของปัญหามลพิษทางอากาศ สถิติรถยนต์จดทะเบียนสะสมปี 2561  พบว่า จำนวนรถโดยสารไม่ประจำทางที่ใช้น้ำมันดีเซลในพื้นที่ กทม.และปริมณฑลมีจำนวน 19,838  คัน คิดเป็นร้อยละ 32  ของจำนวนรถโดยสารไม่ประจำทางที่ใช้น้ำมันดีเซลทั่วประเทศ คพ. พิจารณาเห็นว่าการจัดการฝุ่น PM2.5 สามารถประสบผลสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

นายประลอง กล่าวด้วยว่า การจัดประชุมหารือโครงการลดฝุ่น PM2.5 จากรถโดยสารไม่ประจำทาง “รถ ลดฝุ่น ... คุณทำได้” ในครั้งนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประชุมหารือจะนำไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมของหน่วยงานต่างๆ ใช้บริการรถโดยสารไม่ประจำทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีการส่งเสริมการลดใช้รถยนต์ส่วนตัวเข้าออกที่ทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลดปริมาณการปล่อยฝุ่น PM2.5 ส่งผลให้จำนวนวันการเกิดวิกฤติคุณภาพอากาศลดลง

แท็กที่เกี่ยวข้อง