กทม.ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ (คลิป)

2019-12-12 14:50:32

กทม.ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ (คลิป)

Advertisement

ปลัด กทม.สั่งการทุกหน่วยพร้อมเต็มที่รับทุกสถานการณ์จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินการของเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมที่ประจำรถครัวสนามเคลื่อนที่ รวมถึงประกอบอาหารและแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่มาเฝ้าฯรับเสด็จฯ

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ที่ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์ติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร (ศตส.กทม.) เพื่อติดตามความพร้อมการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในส่วนที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติยศทุกประการ โดยให้หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องและมีภารกิจสนับสนุนการดำเนินงาน ประจำศูนย์รายงานสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เพื่อประสานงานในการดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันเหตุการณ์


ทั้งนี้ในที่ประชุม ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายภารกิจต่างๆ ที่ต้องดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน เช่น การป้องกันผักตบชวาและวัชพืชจากคลองต่างๆ และจากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยใช้ตาข่ายกั้น ไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำและสำนักสิ่งแวดล้อมดำเนินการร่วมกัน ซึ่งเมื่อเวลา 05.00 น.เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมจำนวน 180 คน และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ จำนวน 540 คน รวมทั้งสิ้น 720 คน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ในส่วนของกล้อง CCTV จำนวนกว่า 3,500 ตัว ได้มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่งตรวจสอบความพร้อมให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสำนักการจราจรและขนส่ง ได้ทำการทดสอบการทำงานและการเชื่อมโยงระบบกับกระทรวงกลาโหมแล้ว สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่ให้ช่วยสนับสนุนในการดูแลตัดกิ่งไม้ไม่ให้บดบังทัศนวิสัยของกล้องทุกตัว รวมถึงให้ประดับตกแต่งอาคาร ธง และผ้าประดับให้สวยงามสมพระเกียรติยศทุกจุด ในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงความคืบหน้าการติดตั้งจอแอลอีดี จำนวน 31 จอ พร้อมเครื่องขยายเสียง ว่าได้ทดสอบระบบและการถ่ายทอดแล้วเมื่อเวลา 04.30 น. ซึ่งมีความพร้อมทุกจอ และจะเชื่อมต่อสัญญาณถ่ายทอดสดจากกรมประชาสัมพันธ์และช่อง NBT โดยเริ่มถ่ายทอดในเวลา 14.00 น.

นอกจากนี้สำนักพัฒนาสังคมได้รายงานถึงความพร้อมของการบริการอาหารและน้ำดื่มในส่วนของกรุงเทพมหานคร ว่ามีความพร้อมทั้ง 2 แห่ง ที่วัดอมรคีรี และริมคลองวัดราชนัดดาด้านข้างศาลาว่าการ กทม. รวมถึงความพร้อมของการจัดระเบียบคนเร่ร่อนที่บริเวณสนามหลวง ศาลฎีกา ม.ธรรมศาสตร์ และใต้สะพานพระราม 8 ได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมดำเนินการตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00 น. ในส่วนหน่วยงานต่าง ๆ ได้รายงานความพร้อมถึงการดำเนินงานบริการประชาชนในด้านต่างๆ เช่น จุดบริการห้องน้ำและสุขาเคลื่อนที่ จุดบริการทางการแพทย์ การติดตั้ง Balloon Light ให้แสงสว่างในจุดต่างๆ การรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การเตรียมแจกร่มพับสีเหลือง 50,000 คัน แจกจ่ายให้ประชาชนที่มาเฝ้าฯรับเสด็จฯ 


ทั้งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในภารกิจที่ตนเองได้รับมอบหมายในทุกด้าน ทุกรายละเอียดไม่ให้มีความบกพร่อง เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าของพื้นที่ในพระราขพิธีสำคัญซึ่งเป็นอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยหลังจากปิดประชุมในเวลา 12.30 น. ปลัดกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมที่ประจำรถครัวสนามเคลื่อนที่ รวมถึงประกอบอาหารและแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่มาเฝ้าฯรับเสด็จฯ บริเวณริมคลองวัดราชนัดดาด้านข้างศาลาว่าการ กทม. ด้วย โดยมีนางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สำนักพัฒนาสังคมและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมให้การต้อนรับ