“กรมราชทัณฑ์"พัฒนาวิชาชีพผู้ต้องขังคืนคนดีสู่สังคม (คลิป)

2019-12-12 14:25:14

“กรมราชทัณฑ์"พัฒนาวิชาชีพผู้ต้องขังคืนคนดีสู่สังคม (คลิป)

Advertisement

“กรมราชทัณฑ์” ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย พัฒนาวิชาชีพให้ผู้ต้องขัง พร้อมคืนคนดีสู่สังคม

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ที่ห้องกำพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง การสร้างงาน สร้างอาชีพสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขัง โดยมีดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ น.ส.โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ให้เกียรติร่วมลงนามในครั้งนี้


พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขัง เพื่อให้ได้รับการพัฒนาพฤตินิสัยในทุกมิติ โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะให้การสนับสนุนพัฒนาความรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ได้เข้าถึงองค์ความรู้ในแขนงวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และการศึกษาในหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ เช่น ชุดวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้ เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ชุดวิชาเกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งทำให้ผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งสถานประกอบการ สำหรับในส่วนของสมาพันธ์ เอสเอ็มอีไทย ได้สนับสนุนในด้านการฝึกอบรมวิชาชีพตามความถนัด การส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาผู้ต้องขังให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ รวมถึงการสนับสนุนการฝึกวิชาชีพในเรือนจำ/ทัณฑสถาน และในสถานประกอบการภายนอกเรือนจำ ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพในขณะที่อยู่ภายในเรือนจำ อีกทั้ง สามารถต่อยอดให้มีอาชีพภายหลังพ้นโทษได้เป็นอย่างดี


พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวอีกว่า ในส่วนกรมราชทัณฑ์ ยังได้ดำเนินการยกระดับการปฏิบัติงานด้วยการพัฒนาระบบจำแนกประเภทผู้ต้องขังให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไข ตามแผนการลงโทษ (Sentence Plan) พร้อมได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการยกระดับการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ที่เห็นคุณค่าในตัวผู้ต้องขังและเข้ามามีส่วนร่วม ในการช่วยกันสร้างความเข้มแข็ง สร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังในการกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและให้เขาเหล่านี้สามารถเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป