กทม.ตรวจความพร้อมเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (คลิป)

2019-12-09 22:20:49

กทม.ตรวจความพร้อมเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (คลิป)

Advertisement

กทม.ตรวจความพร้อมเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 9 ธ.ค. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่มาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุป ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ สวนสันติชัยปราการ และท่าราชวรดิฐ


กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 ธ.ค.62 เส้นทางเสด็จฯ โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เริ่มจากท่าวาสุกรีสิ้นสุดที่ท่าราชวรดิฐ เส้นทางเสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถานไปยังท่าวาสุกรี และเส้นทางเสด็จฯ กลับจากท่าราชวรดิฐ ถึงพระที่นั่งอัมพรสถาน พระลานพระราชวังดุสิต ทั้งนี้กำหนดจัดเตรียมสถานที่รับเสด็จฯ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าวาสุกรี ท่าราชวรดิฐ สวนสันติชัยปราการ สวนหลวงพระราม 8 ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย และตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยพื้นที่รับเสด็จฯ ประกอบด้วย บริเวณบ้านเรือนประชาชนและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา สถานที่และหน่วยงานที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย สำนักงานกฤษฎีกา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อู่เรือธนาคารกรุงเทพ โรงพยาบาลศิริราช กรมอู่ทหารเรือ และหอประชุมกองทัพเรือ พื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยาตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครฯ ได้แก่ สวนสันติชัยปราการ สวนนาคราภิรมย์ ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ใต้สะพานพระราม 8 และสถานที่ของภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน ร้านอาหาร โรงแรมนอกจากนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้จัดสร้างพื้นยกระดับและอัฒจันทร์ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) สวนสันติชัยปราการ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช และสวนนาคราภิรมย์ จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติตามเส้นทางเสด็จฯ รวมถึงตกแต่งประดับไฟฟ้าบริเวณสะพานพระราม 8 และบริเวณถนนราชดำเนินกลาง ติดตั้งไฟราวและไฟบริเวณเสากินรี ประดับไฟหยดน้ำบริเวณต้นไม้ตามแนวถนนราชดำเนินกลางทั้ง 2 ฝั่ง ปรับปรุงผิวจราจร ซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สำนักสิ่งแวดล้อมดำเนินการตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับตามสถานที่รับเสด็จฯ และเส้นทางเสด็จฯ โดยใช้แนวคิดการประดับตกแต่ง “สายน้ำแห่งพระบารมี ราชสดุดีรวมใจไทย” ได้แก่ พระลานพระราชวังดุสิต ถนนศรีอยุธยา หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี สวนหลวงพระราม 8 สวนสันติชัยปราการ ท่าราชวรดิฐ ราชนาวิกสภา ถนนมหาราชและถนนหน้าพระลาน สะพานผ่านพิภพลีลา ถนนราชดำเนินกลาง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ สะพานผ่านฟ้าลีลาศ และถนนราชดำเนินนอก สำนักการระบายน้ำดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาทำความสะอาดเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา และจัดเก็บผักตบชวา สำนักการจราจรและขนส่ง ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) การจัดทำเครื่องหมายขอบทาง และขีดสีตีเส้นจราจร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตั้งบอลลูนไลท์ สำนักเทศกิจ จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชน ดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย จัดเตรียมหน่วยแพทย์ และชุดปฐมพยาบาลเคลื่อนที่สำหรับดูแลประชาชน

พร้อมกันนี้กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเส้นทางเสด็จฯ ดูแลความสะอาดสถานที่ การประดับตกแต่งผ้าระบาย ธงชาติ ธงอักษรพระปรมาภิไธย วปร. และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตกแต่งประดับไฟ พร้อมตั้งโต๊ะหมู่และเครื่องราชสักการะ โดยพร้อมเพรียงกัน

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทั้ง 4 จุด คือ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สวนสันติชัยปราการ และท่าราชวรดิฐพบว่า พื้นที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการประดับตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับสวยงามเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสำนักการโยธาได้ติดตั้งไฟฟ้าสว่างเพิ่มเติม ประดับไฟหยดน้ำบริเวณต้นไม้ตามแนวถนนราชดำเนินกลางทั้ง 2 ฝั่ง แต่เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาว ท้องฟ้าจะมืดเร็วกว่าปกติ จึงกำชับให้สำนักการโยธาจัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความสว่างของไฟ โดยเพิ่มให้เหมาะสม หากจุดใดไฟฟ้าขัดข้องให้รีบดำเนินการเปลี่ยนทันที ในส่วนของสวนสันติชัยปราการได้จัดสร้างพื้นยกระดับและอัฒจันทร์ สำหรับรองรับประชาชนที่มารอรับเสด็จฯ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมในจุดอื่นๆพร้อมเรียบร้อยแล้ว อาทิ จุดบริการอาหาร น้ำดื่ม สุขภาพ และการดูแลความปลอดภัย ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายความมั่นคง